Съдържание

Посетители

В момента има 482  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Биовинарна Орбелус“ АД – гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Биовинарна Орбелус“ АД – гр. София, район Красно село, ул. „Лайош Кошут“ № 39, общ. Столична, обл. София(столица), Обект: „Биовинарна Орбелус“, с. Кромидово, общ. Петрич

На основание Заповед № 376/26.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.10.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Биовинарна Орбелус“, с. Кромидово, общ. Петрич, стопанисван от „Биовинарна Орбелус“ АД, гр. София.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дейността на обекта е производство на бяло, червено и розе био вино на площадка в с. Кромидово, общ. Петрич.
Суровината е единствено от собствени за дружеството лозя.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 35-28/11.10.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В дейността се употребява ОХВС, получавани от доставчици/дистрибутори от България. Налични са ИЛБ.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството експлоатира на обекта 2 бр. системи (хладилна и климатична), попадащи в обхвата на чл. 4 от Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове.

Представени са 2 бр. досиета на системите, изготвени във формàта на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).

Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ и с необходимата честота, съобразно заряда на оборудването в тона СО2 еквивалент, което е видно от направените в досиетата записи.

Системите са етикетирани, съгласно изискванията на чл. 12, параграф 3 от Регламента.

С вх. № 547/13.02.2018 г. в РИОСВ-Благоевград е представена информация за календарната 2017 г., съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма констатирани несъответствия на обекта.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта отговаря на изискванията на екологичното законодателство по отношение компонент „Атмосферен въздух“ и направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии“.