Съдържание

Посетители

В момента има 529  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Българско вино” ООД - с. Смочево, общ. Рила

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Българско вино” ООД - с. Смочево, общ. Рила

На основание Заповед №368/21.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.10.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Винарска изба „Меди Валей“, находяща се в местност „Дълбок андък“, земл. на с. Смочево, общ. Рила, експлоатирана от „Българско вино“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, жк „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, бл. А, ет. 7.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- цех за ферментация и съхранение на вино;
- хладилни и климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - преработка на грозде и производство на вино. Дружеството работи осем часа на ден, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №40-06/02.10.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.

На обекта е инсталирано оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове (2 бр. термопомпи и 4 бр. стационарни климатични системи), подлежащи на контрол чрез проверки за течове. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014.

Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 2 от Регламент за изпълнение 2015/2068 за установяване на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.

3.1.2. На обекта няма източници на емисии от горивни процеси.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Складът е с ограничен достъп, ОХВ (натриева основа и лимонена кисилина) са в оригинални опаковки, налични са лични предпазни средства. За употребяваните ОХВС дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност.
В производственият процес се ползват серен диоксид, азот и въглероден диоксид, които са в оборотни бутилки- на място не се извършва съхранение.
Налична е документация по чл. 4, т. 7- 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), която е необходимо да бъде актуализирана.
Не е налично досие по чл. 36 от REACH, включващо информация за доставчици, употребявани вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени две предписания по ЗЗВВХВС и е поставен срок за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставените предписания.