Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

Община Гоце Делчев - "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово "

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Община Гоце Делчев - "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово "

 

На основание Заповед № 350/10.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.09.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово находящо се в местноста «Мокра поляна», землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, включващо:
• Клетка № 1.
• Клетка № 2.

2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:

• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13А - Опазване на подземните води от замърсяване;
• Условие № 13Б – Опазване на почвата от увреждане;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети.

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово:

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Изградени са и се експлоатират Клетки №1 и №2. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2017 г.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 5.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварийни ситуации. Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.
Операторът е изготвил и представил в РИОСВ - Благоевград Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.
Условие № 6 – Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са настъпвали аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на вода за един тон депониран отпадък. Използваните годишно водни количества за единица продукт е 0,003 м3/т при заложено в КР 0,0615 м3/т.
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката. Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък.
Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите за инфилтрат и съоръженията за пречистване на инфилтратните води, основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3. Спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия.
За всички употребявани на обекта химикали са налични актуални Информационни листове за безопастност. Резултатите от проверките на условията за съхранение се документират в дневник.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1. Работа на пречиствателното обурудване
Монтирана е инсталация за високотемпературно факелно изгаряне на биогаз.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са газови кладенци към Клетка №1 и Клетка №2.
Условие 9.3. Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността при нужда се оросява.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).
Условие 9.6. - Собствен мониторинг – Изпълнява се ежемесечно за периода са провеждани предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци.
Условие 10. - Емисии на отпадъчни води
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателното оборудване
Експлоатира се само Канализационно пречиствателно съоръжение (КПС). Модулно пречиствателно съоръжение за инфилтрирали води (МПСИВ) не се експлоатира, инфилтрата се използва в оборотен цикъл за оросяване тялото на депото. Не се заустват отпадъчни води.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Условие 10.1.4. - Собствен мониторинг
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2. - Повърхностни води
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг. Не се зауства смесен поток отпадъчни води. Същите се ползват в оборотен цикъл за оросяване на депото.
Условие 10.3. – Документиране и докладване
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата по показатели определени с условията на комплексното разрешително.
Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2017 г.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци – До момента не са образувани отпадъци посочени в табл.11.1 и 11.2 и съответно не е превишавано съответното количество.
Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Не са образувани отпадъци. При приемане на отпадъци за обезвреждане се водят регистри и информация за притежателя на отпадъка. Не е образуван отпадък с код 200121.
Условие 11.3. - Временно съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Условие 11.5. - Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците
За проверявания период оператора не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи и кантарни бележки за всеки ден.
Условие 11.7.4 – За 2017 г. е направено геодезическо заснемане и изчисляване използвания обем на клетка № 2 : направено е задание за извършване на геодезическо заснемане за 2018 г.
Условие 11.9 - Документиране и докладване – Представят се данни за мониторинга на състоянието на тялото на депото. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок годишни отчети за образуваните отпадъци за 2017 г. Представени са като част от ГДОС.
Условие № 12. – Шум - Не са констатирани несъответстия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2017 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.
Условие № 13А. - Опазване на подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Условие № 13А.8.1. Собствен мониторинг на подземни води - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са три броя наблюдателни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършен е собствен мониторинг на подземни води по показатели в таблица 13.А.8.1.1.
Условие № 13 Б - Опазване на почвите от увреждане – Предприети са мерки за отсртраняване/ограничаване на случаите на изтичане на замърсени води извън депото. От представените дневници е видно, че не са констатирани случаи на разливи.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации. Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр.96 от 2008 г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.
В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 11-02/25.09.2018 г.