Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ОНИКС-2014” ЕООД - гр. Смолян

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Баластриера „Черничево” землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ОНИКС-2014” ЕООД - гр. Смолян

В изпълнение на Заповед № 353/13.09.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.09.2018 г. е извършена комплексна проверка на обекта, по документи и на място.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • ТМСИ;
  • замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Обектът е с предмет на дейност-добив и първична преработка на подземни богатства -пясъци и чакъли.
За осъществяване на дейността са издадени необходимите разрешителни документи по реда на Закона за опазване на околната среда / обн.ДВ бр. 91 от 2002 г. с изм. и доп./ и Закона за подземните богатства / обн. ДВ бр. 23 от 1999 г. с изм. и доп./.
Реализацията на инвестиционното предложение е разрешена от директора на РИОСВ-Благоевград, с Решение № БД-20-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Към деня на проверката, на обекта не се извършва производствена дейност.

3.1 Компонент “Почви”
Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
От проверка по документи и на място е установено, че за времето от предходната проверка досега не е извършван добив на подземни богатства-строителни материали /пясъци и чакъли/.
Извършваните досега дейности по добив и преработка на строителни материали-пясъци и чакъли се извършват изцяло в рамките на отредените за целта площи. Извън тях не се констатират нарушения и замърсявания.

3.2 Компонент “Води”
Дружеството е титуляр на Разрешително № 43120063/14.03.2016 г. за заустване на пречистени отпадъчни промишлени води. Издадено е от директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“ Благоевградвод, във връзка с експлоатацията на ТМСИ. По време на проверката, инсталацията не работи.
Разрешителното, е изменено с Решение № ПД-01-29/10.02.2017 г. на директора на БД“ЗБР“ Благоевград.
Собственият мониторинг се извършва от Пункт 2, непосредствено след Утаител № 2.
Редовно се представят в РИОСВ-Благоевград, резултатите от извършвания собствен мониторинг. За 2017 г. е представен доклад, за изпълнение на условията в разрешителното, не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/.
По време на проверката е извършен оглед на пречиствателните съоръжения- Утаители 1 и 2. Установено е, че Утаител 2 е празен и видимо неизползван.
От РЛ Благоевград, е съставен протокол за неосъществено пробовземане, поради това, че не се формират и заустват отпадъчни води от обекта

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.