Съдържание

Посетители

В момента има 477  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Георесурс” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Георесурс” ЕООД - гр. Симитли

На основание Заповед № 352/11.09.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.09.2018 г. е извършена проверка на място на обект „Производствена база“, находящ се в местност „Ормана“ землище на с. Крупник, общ. Симитли, стопанисван от „Георесурс“ ЕООД, гр. Симитли, общ. Симитли.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по компонент „Води“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност по добив и преработка на инертни материали, производство на бетон и гасена вар. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- Бетонов център;
- Варово стопанство;
- пречиствателно съоръжение – утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонент „Води“ и фактор „ОХВ“, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 35-10/20.09.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“

Дружеството има разрешително за заустване на промишлени отпадъчни води № 43120053/17.09.2011 г., и решение № ПО-01-105/26.07.2017 г., издадено от Басейнова дирекция «Западнобеломорски район». Отпадъчните води се формират от промиване на речна баластра.
Съгласно изискванията в разрешителното, дружеството извършва собствен мониторинг на отпадъчните води два пъти годишно и представя редовно резултатите в РИОСВ - Благоевград.

Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2017 г. показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.

От дружеството е изготвен годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване и входиран в РИОСВ – Благоевград с вх. № 1279/30.03.2018г. Не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) през 2017 г.

Пречиствателното съоръжение - утаител се поддържа в добро техническо и експлоатационно съостояние.

По време на проверката ТМСИ не работи и не се заустват отпадъчни води в р. Струма, поради което от РЛ-Благоевград е оформен протокол за неизвършено пробовземане.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
- Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „производител“ на опасно химично вещество калциев дихидрооксид (Cas. № 1305-62-0, ЕС № 215-137-3), съгласно Регламента. Извършило е същинска съвместна регистрация към Европейската агенция по химикали. Предоставят се документация, изисквана от Регламента.
Налично е създадено досие по чл. 36 от REACH.
Изпълняват се условията на чл. 31, пар. 8 и 9 от Регламента относно подаване на информацията за опасностите на произвежданото вещество надолу по веригата към потребителите. Изготвения ИЛБ отговаря на чл. 31, пар. 5 от Регламента.
- Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ и в съответствие с чл. 6 са обособени складови помещения за съхранението им. Налична е документация по чл. 4, т. 7-12 и чл. 9 от Наредбата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компонент „Води“ и фактор „ОХВ“ и не са дадени предписания.