Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„КУАЛИТИ ПЛАСТИК“ ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „КУАЛИТИ ПЛАСТИК“ ООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 339/03.09.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 13.09.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „КУАЛИТИ ПЛАСТИК“ ООД, находящ се в землище на с. Кърналово, общ. Петрич.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори и компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверяваният обект е цех за производство на пластмасови бидоти, подходящи за храни. Обектът се състои от две халета.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствени линии – за бидони и за капаци;
- места за съхраняване на опасни химични вещества и смеси, влагани в производствения процес;
- места за съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 37-14/13.09.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”

От производствената дейност на дружеството се генерират отпадъци, за които не е проведена процедура за класификацията им, съгласно Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп.). На обекта са обособени места за предварителното съхраняване на част от образуваните отпадъци. Местата не са обозначени относно предназначението им.
На обекта се извършва оползотворяване на част от технологичният отпадък, като преди подаването му към инсталациите се подлага на предварително третиране чрез смилане. Част от отпадъкът след производствената линия се предава извън рамките на обекта, но не се представят документи даваща информация относно получателят.
На обекта не е водена отчетност на отпадъците и не са налични писмени документи за проследяване движението на отпадъците.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, тъй като въвежда на територията на страната материалите, които влага в производството. По време на проверката е представено удостоверение за участие в колективна система, но същото важи само за периода 01.01.2018 г. – 21.12.2018 г. За предходните години, в които дружеството е пускало на пазара опаковки не се представят документи удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса.
За битовите отпадъци, обектът се обслужва от сметосъбиращата фирма извършваща дейност на територията на община Петрич. При проверката не е установено замърсяване и изгаряне на отпадъци на и около обекта.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 4 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.). Операторът не е изготвил изискваната нормативно собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

3.3. Направление „Опасни химични вещества“

Освен чистата суровина, на обекта се ползва и млянка получена от технологичният отпадък след производствената линия.
І. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/, а именно полимер, бои, втвърдители. Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС. За поддържане на машините се употребяват масла, за които на обекта не сe извършва съхранение. По време на проверката са представени техническа документация за употребяваните суровини, а за някои от тях и ИЛБ.
ІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС(ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ползваните суровини се осъществява върху дървени палети в оригинални опаковки, без пряка слънчева светлина и естествена вентилация. Не са наблюдавани разсипвания и разпрашаване.
ІІІ. Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчиви органични разтворители (УОЗ)
По време на проверката е представена документация за употребяваните суровини, удостоверяващи спазването на изискванията на Регламента

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „КУАЛИТИ ПЛАСТИК“ ООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.