Съдържание

Посетители

В момента има 619  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Зенит- 357” ЕООД - с. Елешница

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Зенит- 357” ЕООД - с. Елешница

 

На основание Заповед №332/30.08.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.09.2018 г. се извърши проверка на място на „Цех за първична обработка на дървесина и цех за производство на пелети”, находящи се с. Елешница, общ. Разлог, УПИ І и УПИ VІІІ.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех №1- за бичене на дървесни трупи;
- цех №2- повторно разкрояване на детайли за строителството;
- цех за производство на пелети;
- сушилни камери за дървесина (2 бр.);
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
- складове за съхранение на суровини и готова продукция.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- първична обработка на дървесина и производство на дървесни пелети. Дружеството работи на едносменен режим на работа, 5 дни/седмично. При проверката е съставен Констативен протокол №39-06/19.09.2018 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Цехове за първична обработка на дървесина

Машините за първична обработка на дървесина в цех №1 са обхванати от аспирационна система, като отпадъчните трици постъпват в бункер посредством два циклона. В момента се извършва промяна на аспирационната система, с която се цели премахване на бункера като крайна точка. Изграден е тръбен шнек по който, отпадъчните трици ще постъпват към инсталацията за производство на пелети.
Изградена е аспирационна система към машините за обработка на дървесина в цех №2, като отпадъчните трици постъпват по ново изградения тръбен шнек към инсталацията за производство на пелети.

3.1.2. Цех за производство на пелети

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (барабанна ротационна сушилня с директен контакт). Източник на емисии в атмосферния въздух е изпускащо устройство (комин) към барабанна ротационна сушилня с директен контакт при сушене на дървесните стърготини. Преди въвеждане на инсталацията в експлоатация са проведени собствени периодични измервания, с което са спазени изискванията на чл. 16 от ЗЧАВ.
Представеният протокол от изпитване от акредитирана лаборатория, показва спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 62 (по показатели прах и органични вещества) от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
Собствените периодични измервания са валидни за 2017 г. и 2018 г.
Под навес се съхранява чипс, който се раздробява на място (от отпадъчна дървесина).
В момента на проверката триците от първичната обработка на дървесината постъпват по изградения тръбен шнек, като се изсипват директно на площадка оградена от три страни, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух.
Сушилните камери за дървен материал се захранват с топлоносител от котел с топлинна мощност 200 кW, който не подлежи на контрол чрез измервания.

3.2. Фактор” Отпадъци”

„Зенит- 357“ ЕООД има заверени работни листове за класификация на отпадъците за 5 бр. отпадъци, съгл. Наредба №2 (ДВ бр.66/2014 г.). Дружеството е провело процедура по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗУО за страничен продукт (трици, кори, капаци).
Отпадъците се съхраняват разделно на обособени за целта места и съдове, обозначени с кодовете на отпадъците. Отпадъците от трици, кори и капаци се оползотворяват в инсталацията за производство на пелети и като гориво в 2 бр. котли (един брой към инсталацията за производство на пелети и един котел, захранващ сушилни камери).
Представят се 4 бр. отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно изискванията, както и екземпляри от годишни отчети за 2016 г. и 2017 г., изпратени в ИАОС- София.
За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, „Зенит- 357“ ЕООД е член на организация. Представя се Удостоверение за членство.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е поставено едно предписание по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение на поставеното предписание.