Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ЕКСПРЕС-МОД“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕКСПРЕС-МОД“ ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 340/03.09.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 13.09.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ЕКСПРЕС-МОД“ ЕООД, находящ се в землище на с. Кърналово, общ. Петрич.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори и компоненти влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверяваният обект е бензиностанция с автомивка.
Извършена е проверка на следните дейности осъществявани на обекта:
- автомивка;
- автосервиз (смяна на масла, филтри и гуми);
- търговски обект;
- места за съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 38-14/13.09.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта са предвидени места за предварително съхраняване на класифицираните отпадъците.
Дружеството има заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъците, които са представени по време на проверката. Правени са нормативно изискваните ежемесични записи. Видно от водената отчетност, отпадъците са предавани въз основа на сключени писмени договори, с лица притежаващи документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
Дружеството не се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Пусканите в търговския обект продукти са достовени от производителите им или съответните дистрибутори.
За битовите отпадъци, обектът се обслужва по реда установен за територията на община Петрич. От страна на дружеството е проведена процедурата за основно охарактеризиране на отпадъкът подлежащ на депониране. При проверката не е установено замърсяване и изгаряне на отпадъци на и около обекта.

3.2. Компонент „ВОДИ“

Проверката е извършена във връзка с контрол по изпълнение на условията на разрешително за заустване № 43720020/12.10.2012 г. и решение № ПО-01-87/27.04.2015 г. издадени от БД „ЗБР“.
Дружеството изпълнява условието за извършване на собствен мониторинг два пъти годишно. При извършвания собствен мониторинг от дружеството за първото полугодие на 2018 г. не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителното.
Пречиствателното съоръжение (каломаслоуловител) се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние.
По време на извършената проверка не е установено заустване на отпадъчни води от обекта и не е извършено пробовземане.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.Във връзка с извършената проверка към дружеството не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Към момента на проверката, дейността на обекта е съобразена с екологичното законодателство свързано с проверяваните фактори и компоненти на околната среда.