Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Бистрица“ ЕООД - находище „Крумово“, землище на с. Крумово, община Кочериново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище „Крумово“, землище на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил, Производствена площадка и находище „Кочериново“, землище на с. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с концесионер „Бистрица“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. Васил Априлов“ № 21, ЕИК 811152120

 

 

На основание Заповед №333/30.08.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.06.2013 г. се извърши планова проверка на място на находище „Крумово“, находище „Кочериново“ и Промишлена площадка, и съставен Констативен протокол №06-05/12.09.2018 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-26-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение „Отработване на запасите от баластра (пясък и чакъл) за обикновен бетон, строителни разтвори и пътни настилки от находище „Крумово“, община Кочериново, област Кюстендил с площ 139095 м2“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за почвите и Закона за водите.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС
1. Откривните и добивни дейности да започнат рано на пролет (месеци февруари-март), когато птиците и останалите видове не са заели гнездови и размножителни територии или през есента.
2. Откривните и добивни дейности да се извършват поетапно на участъци, като се оставят възможно най-дълго време подходящи места за укрития на птици, представляващи крайречна дървесна, храстова и тревна растителност.
3. Да се извърши ограничаване и фиксиране с трайни знаци на терена, предвиден за добивна дейност с цел опазване на екосистемите в съседни територии.
6. Да не се извършва добив в част (7.820 дка) от имот №000797, попадаща в концесионната площ.

2.2. Компонент „Почви“
Проверката е на основание Закона за почвите.

2.3. Компонент „Води“
Проверката е на основание Закона за водите и във връзка с изпълнение на условията и изискванията на разрешително за заустване на поток промишлени отпадъчни води от дейността на ТМСИ – Кочериново № 43120018/05.06.2008 г. и Решение № ПО-01-22/01.03.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи.
3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № БД-26-ПР/2014 г.
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия в решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2. Компонент „Почви“
При проверката не е установено нарушения и замърсявания на земи извън площите на двете находища.
Налични са трайни знаци по характерните точки от контурите на концесионните площи и промишлената площадка.
3.3. Компонент „Води“
Дружеството изпълнява изискванията за извършване на собствен мониторинг, като резултатите от него се представят редовно в РИОСВ-Благоевград (вх. № 1380/2018 г. и № 2398/2018 г.). За изпълнението на условията в издаденото разрешително за заустване на промишлени отпадъчни води от ТМСИ в РИОСВ-Благоевград с вх. № 168/16.01.2018 г. е представен доклад за отчетната 2017 г. За отчетния период не са установени нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.