Съдържание

Посетители

В момента има 529  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Агроланд” ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Агроланд” ООД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №327/27.08.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.09.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, находящо се в гр. Хаджидимово, ул. „Пирин“ №4, експлоатирано от „Агроланд“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хаджидимово, ул. „Пирин“ №4.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- склад за основни суровини;
- котелно отделение;
- хладилни инсталации;
- склад за съхранение на химикали;
- цех за изпичане на зеленчуци;
- цех за производство на сладка, конфитюри и лютеници;
- пакетажно и миално помещения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - преработка на плодове и зеленчуци. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица, както следва: в периода м. август- м. ноември се приемат и замразяват плодове и зеленчуци, които през м. декември- м. април се обработват (произвеждат се сладка и зеленчукови консерви). В периода м. май- м. юли не се извършва производствена дейност. При проверката е съставен Констативен протокол №38-06/12.09.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
За технологични нужди дружеството експлоатира котел, изгарящ твърдо гориво (дървени изрезки), с топлинна мощност над 1000 kW, който подлежи на контрол чрез измервания, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, са извършени през 2017 г., с което са спазени изискванията за периодичност на извършване на СПИ, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп. ). Няма нарушени норми за допустими емисии. СПИ са валидни за 2017 и 2018 г.
Котелът е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде в РИОСВ- Благоевград заявление по образец. За СГИ с номинална входяща топлинна мощност по- малка или равна на 5 МW, срокът за вписване в публичния регистър е 01.01.2029 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На обекта е инсталирано оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове (6 бр. стационарни хладилни системи), подлежащи на контрол за проверки за течове. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 2 от Регламент за изпълнение 2015/2068 за установяване на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяват се химични вещества за почистване на работните помещения и работните повърхности. Помещението е с ограничен достъп и осветено. За употребяваните ОХВС дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност.
Налична е документация по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), която е актуална към момента на проверката.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено едно предписание по ЗЗВВХВС и е поставен срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставеното предписание.