Съдържание

Посетители

В момента има 456  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„АУТО ОЙЛ – К.А“ ЕООД - с. Гърмен

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АУТО ОЙЛ – К.А“ ЕООД - с. Гърмен

 

На основание Заповед № 288/30.07.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.08.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на „АУТО ОЙЛ – К.А“ ЕООД, с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва автосервизна дейност (смяна на двигателни масла) и търговска дейност на дребно с авточасти и масла на обект с местонахождение: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху компонентите и факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 44-24/21.08.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва автосервизна дейност - смяна на двигателни масла и търговска дейност с авточасти и масла. Маслата се разфасоват на място в пластмасови бутилки по 10 л, 5 л и 1 л. „АУТО ОЙЛ – К.А“ ЕООД има извършена класификация на отпадъците, които се генерират от дейността и заверена в РИОСВ-Благоевград отчетна книга за отпадъците. За последните са осигурени съдове, разположени под навес и надписани с кодовете на отпадъците. При проверката не се представят отчетна книга за отпадъците, годишни отчети и документи, удостоверяващи заплащане на дължимата продуктова такса по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса /Наредбата/(ДВ, бр. 30/2016 г.) във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

На обекта не се извършват дейности по нанасяне на покрития върху автомобили и части от автомобили, както и продажба на авторепаратурни продукти, попадащи за контрол по Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 84/2017 г).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.