Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 306/09.08.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.08.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от “Екоинженеринг - РМ” ЕООД гр. София.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
- пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води, включително и пречистване на дрениращи и замърсени води от ликивидирани уранодобивни обекти. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, седем часов работен ден, като ПСОВ работи на непрекъснат режим. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 52-11/28.08.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

ПСОВ „Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-840/20.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на пречистения смесен поток дрениращи и замърсени от хвостохранилището води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008 г., чийто срок на действие е продължен с Решение № ПО-01-104/11.07.2013 г. на директора на БД ЗБР - Благоевград. В РИОСВ - Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2017 година на основание чл.48, ал. 1, т.12 от Закона за водите. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, честотата на пробовземане е ежемесечно. Лабораторните протоколи от провеждания мониторинг се представят своевременно в РИОСВ - Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по всички показатели заложени в цитираното разрешително.
По време на проверка е извършено и контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)(ДВ, бр.43/2008 г., с посл. изм. и доп.).
Операторите, извършващи дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ имат задължение за изготвяне на Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, отговаряща на изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.). Дружеството е изготвило Собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно изискванията на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.