Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Химтех- 2003” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Химтех- 2003” ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №289/31.07.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.08.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Цех за производство на антифриз, течност за чистачки и каучукови изделия“, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Скрижево“ №3, експлоатиран от „Химтех- 2003“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Хан Крум“ №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:

  • производствено помещение, в което се извършват дейностите по “производство на антифриз”, “производство на течност за чистачки” и ”производство на каучукови изделия“;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство и търговия на антифриз, течност за чистачки и каучукови изделия. Производствена дейност се извършва при наличие на поръчки. При проверката е съставен Констативен протокол №32’-06/14.08.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За производството на каучукови изделия (плочки за детски площадки) се ползва каучукова млянка и полиуретаново лепило, които след смесване се пресоват на преса. Дейността попада в Приложение №1 (т. 9) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Извършена е регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).
В законоустановеният срок е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2017 г. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР), регламентирана в Таблица 1 към Приложение № 2 от Наредба №7/2003 г.
За производството на антифриз и зимна течност за чистачки се ползва етилен гликол, метанол, инхибитори и добавки.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Към момента на проверката дружеството не извършва производствена дейност. Работи се при поръчки, при заявки на клиенти.
В своята дейност дружеството употребява ОХВС- инхибитори и лепила.
За формулирането на антифриз и течност за чистачки, употребяват отпадък с код 160508* (етилен гликол), който се взима от „Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД, гр. Сандански. Етилен гликол се купува и от „П.И.К.Ко“ АД, гр. София, която го предоставя с информационен лист за безопасност.
В момента на проверката не се извършва съхранение на ОХВС.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.);
Операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството е дадено едно предписание по ЗОПОЕЩ, относно изготвяне на собствена оценка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставеното предписание.