Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 

На основание Заповед № 280/20.07.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.08.2018 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Компресорна станция „Петрич“, находящ се в землище на с. Рупите, общ. Петрич, експлоатиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за атмосферния въздух (ДВ, бр.31/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- 3 бр. газотурбинни компресорни агрегати (ГКА);
- 5 бр. водогрейни котела (ВК);
- пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е съхранение и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 27-10/02. 08. 2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43740014/25.10.2016 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Отпадъчните води, които се формират от дейността на „Компресорна станция „Петрич“ се заустват във воден обект - дере, вливащо се в р.Струма.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване за отчетния период, в т. ч.
- отчитане количеството на заустваните отпадъчни води, които се заустват,като се води отчет, съгласно отчетите на измервателно устройство (дебитомер);
- изпитването на отпадъчните води се извършва от акредитирана лаборатория по договор;
- протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг се представят редовно в РИОСВ - Благоевград. Представените резултати показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО);
- пречиствателните съоръжения се поддържат в добро техническо и експлоатационно състояние.
По време на извършване на проверката на РИОСВ – Благоевград и контролния мониторинг от Регионална лаборатория – Благоевград, е извършено пробовземане на отпадъчни води, за изпитване по показателите, заложени в цитираното разрешително за заустване, резултатите от който ще бъдат представени от РЛ – Благоевград, веднага след извършване на лаб. анализи по всички показатели. По време на проверката показателя Активна реакция (рН) е в нормите, съгласно ИЕО в разрешителното.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“.

На площадката на Компресорна станция „Петрич“, находяща се в с. Рупите, общ. Петрич са инсталирани следните горивни източници на емисии, изгарящи природен газ:
- Газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА) № 1 – 29 MW (студен резерв);
- Газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА) № 2 – 33 MW (студен резерв);
- Газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА) № 3 – 19,117 MW ;
- Водогреен котел (ВК) № 1 – 0,295 MW;
- Водогреен котел (ВК) № 2 – 0,295 MW;
- Водогреен котел (ВК) № 3 – 0,078 MW;
- Водогреен котел (ВК) № 4 – 0,140 MW;
- Водогреен котел (ВК) № 5 – 0,140 MW;
Спазват се изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, съгласно чл.31, ал. 1, т. 2 на Наредба № 6/1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр.31/1999 г., с посл. изм. и доп. бр.61/28.07.2017 г.).
През 2017 г. са проведени СПИ от всички налични на площадката мощности, като резултатите са представени с доклад и са валидни за 2017 г. и 2018 г. Измерванията за ГТКА № 1 и ГТКА № 2 показват превишение на нормите за допустими емисии по показател „въглероден оксид“, регламентирани в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г). Предвид по-малкия брой работни часове на ГТКА № 1 и ГТКА № 2 в сравнение с предходната година, текущата месечна санкция на дружеството е намалена със Заповед на Директора на РИОСВ – Благоевград.
За експлоатацията на всички гореописани мощности „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София притежава Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 79-Н1/2016 г., издадено с Решение № 79-Н1-А0/2016 г. на Изпълнителния директор на ИАОС – София.
При проверката се установи, че на 21.03.2018 г. ГТКА № 3 е спрян, за извършване на ремонтни дейности и последваща профилактика и до момента на проверката не е работил. В момента на проверката работи ГТКА № 2. От записите във водените дневници е видно, че след 21.03.2018 г. до момента поетапно са работили заместващите мощности ГТКА № 1 или ГТКА № 2, но никога едновременно.
Фактор „Шум“
Дружеството спазва изискванията на чл. 27, т. 2 от Наредба № 54/ 2011 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр.3/ 2011 г.).
Последните СПИ на излъчвания в околната среда шум от инсталираните на обекта мощности са проведени през 2017 г. и са валидни за 2017 г. и 2018 г. Резултатите от тях показват спазване на граничните стойности на нивата на шума (дневни, вечерни и нощни), както по границите на обекта, така и в мястото на въздействие.

3.3. Направление „Екологична отговорност (ЕО)и доброволни ангажименти (ДА)”.

Проверката е извършена на основание чл. 56 и чл. 57 от Закона за отговорността за предотвратянане и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). (обн. ДВ бр. 43/2008 г. с изм. и доп.).
Констатирано е, че с Решение № 369-НО-И0-А1-0/2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС е отменено Решение № 369-НО-ИО-АО/2008 г. на министъра на околната среда и водите, актуализирано с Решение № 369-НО-ИО-А1/2013 г., поради настъпили промени на площадката на КС „Петрич“ – топлинната мощност на горивната инсталация е под 50 MW, следователно същата на попада в обхвата на т.1.1.от Приложение № 4 на ЗООС и отпада необходимостта от комплексно разрешително (КР).
С отмяната на КР (2016 г.) на площадката на обекта не се извършват дейности определени в Приложение № 1 към чл. 3, т.1 от ЗОПОЕЩ, за които се изисква собствена оценка аз възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети (ЕЩ).
Представена е екологична оценка, изготвена м. 12.2010 г. в изпълнение на напомнително писмо (изх. № 896/08.12.2010 г.) на РИОСВ – Благоевград.
Представя се и заявка за разходи към „Горивна програма за инвестиции и поддръжка“ от 2013 г. до 2020 г., вкл. по ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.