Съдържание

Посетители

В момента има 453  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Беласица“ АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Беласица“ АД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 281/23.07.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.08.2018 г. беше извършена проверка на място на „Завод за производство на водомери“, находящ се в гр. Петрич, ул. „Места“ №22.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- Цех „Механичен“;
- ковашко-пресов участък;
- участък „Леярен“;
- участък „Водомери“;
- участък „Галваничен“;
- участък „Бояджиен“;
- ПКЦ с 2 броя котли;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на водомери. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката беше съставен Констативен протокол № 41-20/02.08.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Емисии от производствени дейности

  • Участък „Галваничен" – инсталация за отлагане на метални покрития – в експлоатация е само линията за поцинковане. Линията за никелиране не работи – обозначена е с табела „Нефункциониращо оборудване“. През 2018 г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от бордовата аспирация над линията за поцинковане. Същите са валидни за 2018 г. и 2019 г. и резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) на „прахообразни вещества“ и „газообразни неорганични съединения на хлора“, съгласно чл. 43 от Наредба № 1/2005 г.
  • Участък „Леярен" с 2 бр. индукционни леярски пещи и място за охлаждане на отливки. Резултатите от последните СПИ, проведени през 2017 г. и валидни за 2017 г. и 2018 г., показват спазване на НДЕ по контролираните показатели „прахообразни вещества“ и „органични вещества“, определени като общ въглерод.
  • Участък „Водомери" – източник на летливи органични съединения - машина за нанасяне на печат (флексопечат) върху метални повърхности, регистрирана в публичния електронен регистър, по чл. 30л от ЗЧАВ, под регистрационен номер BLG 00023. Същата не е експлоатирана от началото на 2018 г. до момента. Съгласно представената в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград, декларация за консумацията на органични разтворители за календарната 2017 г., инсталацията е работила само 148 часа през календарната 2017 г.
  • Участък „Бояджиен" – линия за нанасяне на електро прахово покритие без външен източник на емисии в атмосферния въздух.

3.1.2. Емисии от горивни източници
На обекта е разположена ПКЦ с инсталирани два броя водогрейни котли, изгарящи природен газ. Съгласно уведомително писмо вх. № 185/17.01.2018 г., ПКЦ не е пускана в експлоатация през последните шест години. При проверката е установено, че ПКЦ е запечатана – поставени са ограничителни лепенки на входа на котелното.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
Дружеството притежава разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-282-0/04.11.2014 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). В него са включени дейности с код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) и код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) за отпадъци генерирани от дейността на дружеството.
За образуваните от производствената дейност отпадъци дружеството има заверени работни листове.
Отпадъци се съхраняват разделно на мястото на образуването: в работните помещения са определени места за съхраняване, след което се насочват към организираните складови помешения. Складовете и местата за съхранение са обозначени с надписи с код и наименование на съответния отпадък. Опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп, като за флуоресцентните тръби е осигурена сяра на прах.
Отпадъците се предават въз основа на писмени договори на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО. При предаването им са оформяни документи (кантарни бележки, сертификати за произход, приемно – предавателни протоколи и идентификационни документи, складови разписки).
На обекта се представят 2 броя отчетни книги по Приложение № 1 и 2 броя - по Приложение № 4. Същите са водени редовно и съдържат хронологични записи за отпадъците – вид, количества предадени отпадъци.
В срок са изготвени и представени в Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София годишни отчети за календарната 2017 г.
За изпълнението на чл. 59 от ЗУО дружеството представя удостоверение с „Екопак България" АД, със срок на действие 31.12.2022 г.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в т. ч. опасни, за които се изисква разрешение по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.);
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещесва по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Представена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.