Съдържание

Посетители

В момента има 452  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„СТРУМАТЕКС“ АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СТРУМАТЕКС“ АД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 264/09.07.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.07.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на „Струматекс“ АД, гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството е производител на памучни тъкани и изделия от тях, с местонахождение: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №60.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех “тъкачен”;
- цех “багрилно – апретурен”;
- парово стопанство;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 41-24/24.07.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството има класификация на генерираните от дейността отпадъци. Последните се съхраняват на определените за целта места. За опасните отпадъци са осигурени складове с ограничен достъп. Местата и складовете за съхраняване на отпадъци са обозначени с наименованието и кода на отпадъка по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Отчетността на отпадъците се води съгласно нормативните изисквания. Годишните отчети за 2017 г. са предадени в ИАОС в законовия срок. Представят се договори за предаване на генерираните от дейността отпадъци.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.). Задължението си изпълнява чрез организация по оползотворяване.

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

На площадката на дружеството са разположени 2 бр. ПКЦ. Инсталираните в ПКЦ №1 2 бр. котли на течно гориво са изведени от експлоатация. За технологични нужди се експлоатира котел, изгарящ природен газ с топлинна мощност 6 MW, монтиран в ПКЦ №2. В момента на проверката същият не работи. Води се дневник, в който се отразяват работните часове на котела.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Последните СПИ на експлоатирания котел са извършени през 2016 г. Въз основа на представените от тях резултати, за превишение на НДЕ по показател „въглероден оксид“, регламентирана в Приложение №7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г), е изчислена текуща месечна санкция в размер на 2,56 лв./месец. Поради полученият минимален размер на санкцията, същата не е наложена на дружеството.

3.3 Направление „Опасни химични вещества и управление на риска“

Проверката се извършва във връзка с изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
І. Контрол по изпълнение изискванията на Европейски регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е „потребител надолу по веригата“ на ОХВС съгласно Регламент REACH. Налично е досие по чл. 36 от Регламента, което включва информация за дистрибутори/доставчици, актуални информационни листове за част от съхраняваните вещества/смеси.
ІІ. Контрол по изпълнение на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС(ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени складови помещения.
Складовете отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Не се наблюдават разливи или разсипвания.
Оценката на безопасността на съхранение на ОХВС се нуждае от актуализация поради съхранението на вещества, невключени в нея.
Налична е актуална документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата, с изключение на Инструкцията за обезвреждане на отпадъци(чл. 4, т.11).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.