Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Бумар” АД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бумар” АД – гр. Сандански

 

 

На основание Заповед № 253/03.07.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.07.2018 г. е извършена проверка на място на „Цех за преработка на скално – облицовъчни материали“, находящ се в местността „Горно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на „Бумар” АД гр. Сандански.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент “Води“ и „Почви“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство..

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената дейност се осъществява в местността „Горно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на дружеството.
Производствени процес включва дейности по разкрояване, обрязване и полиране на мрамор. Извършена е проверка на:
- производствена площадка;
- пречиствателно съоръжение – двусекционен утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Работният режим на обекта е двусменен на петдневна работна седмица.
По време на извършване на комплексната проверка е съставен Констативен протокол № 25-10/17.07.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират са от производствените процеси разкрояване, обрязване и полиране на мрамор и се пречистват в пречиствателно съоръжение - двусекционен утаител.

Заустването се осъществява съгласно Разрешително за заустване № 43120043/25.02.2010 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-71/07.04.2014 г. на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
По-голямото количество от утаените отпадъчни води се ползват оборотно в технологичния процес, а по-малка част се зауства в р. Струма, чрез открит отводнителен канал.
С вх. № 1274/30.03.2018 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за отчетната 2017 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
В изпълнение на собствения мониторинг за първо полугодие на 2018 г. е представен Протокол от изпитване № 75/15.06.2016 г., издаден от ЦНИЛ „Геохимия“. Резултатите от извършените анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите рН и НРВ, заложени в Разрешителното за заустване.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води. Резултатите от извършените физико-химически анализи, отразени в Протокол от изпитване № 02-0197/24.07.2018 г., издаден от РЛ – Благоевград и постъпили в РИОСВ – Благоевград с вх. № 471(1)/25.07.2018 г., показват превишение на ИЕО по показателя «НРВ». Резултат 330 mg/dm3, при норма 100 mg/dm3.
За установеното превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателя «неразтворени вещества» РИОСВ – Благоевград ще предприеме необходимите действия по компетентност.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Проверката е на основание чл. 31(1) и чл. 13 т. 10 от Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/2007 г. с изм. и доп.).
По време на проверката са представени следните документи:
- Заповед № 3-354/24.08.2017 г. на Кмета на община Струмяни за допускане изработване на ПУП на 3 бр. имоти с обща площ 11,502 дка.
- Решение № 15-ОС/15.04.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно влияние за инвестиционно предложение „Разширение на производствено - складова база за обработка на мраморни изделия и преработка на отпадъчни метериали”.
- Решение № ПР-49-05/30.05.2018 г. на Комисията по чл. 17(1)/ т. 1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране с обща площ 11,502 дка.
По време на проверката е установено, че се извършват строително-монтажни работи по изпълнение на проекта.
Не са констатирани нарушения и замърсявания на други терени, извън производствената площадка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Съгласно лабораторните резултати, постъпили в РИОСВ – Благоевград с вх. № 471(1)/25.07.2018 г. е установено отклонение от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателя «неразтворени вещества».
Във връзка с установеното несъответствие по показателя «неразтворени вещества», РИОСВ – Благоевград ще предприеме необходимите действия за привеждане на обекта в съответствие с изискванията на разрешителното за заустване и ще извърши последващ контрол.