Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни

 

 

На основание Заповед № 254/03.07.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.07.2018 г. е извършена проверка на място на обект „ТМСИ и Бетонов център“, находящ се в промишлена зона на с. Микрево, общ. Струмяни, стопанисван от „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево, общ. Струмяни.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти, по компоненти „Води“, „Земи и почви“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност във връзка с преработка на инертни материали за производство на бетон и бетонови изделия.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности: ТМСИ; Бетонов център; Варово стопанство; пречиствателно съоръжение – утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на контрола върху качеството на компонентите на околната среда „Води“ и „Земи и Почви“ и фактор „ОХВ“, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 24-10/17.07.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Компонент „Води“.
По време на проверката на обекта пресевната инсталация не работи и не се формират отпадъчни води от обекта. Пречиствателното съоръжение - утаител е почистен.
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120071/14.02.2017 г., издадено от Басейнова дирекция «Западнобеломорски район», за заустване на отпадъчни производствени води в р. Струма посредством открит канал.
За отчетната 2017 г. от дружеството е изготвен годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване и представен в РИОСВ – Благоевград с вх. № 1145/26.03.2018 г. Резултатите от извършения собствен мониторинг показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.
През 2017 г. от РИОСВ – Благоевград не е констатирано нарушение по контролирания показател „неразтворени вещества“.
По време на проверката не се заустват промишлени отпадъчни води. От РЛ – Благоевград е оформен протокол за неизвършено пробовземане.

3.2. Компонент „Земи и почви“.
Проверката е на основание чл. 31(1) и чл. 13 т. 10 от Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/2007 г. с изм. и доп.).
По време на проверката е представен е Нот. Акт за покупко-продажба на поземлен имот № 024006 в землището на с. Микрево, общ. Струмяни с площ 19,279 дка и Договор за наем на Пресевната инсталация.
При проверката на място е установено, че площадката за производство на бетон и бетонови изделия е организирана в посочения по горе ПИ № 024006.
В съседен имот № 024005 на община Струмяни, е разположена пресевна инсталация. Намерението на дружеството е придобиване на собственост върху общинския имот, след отпадане на предвиден в Закона за опазване на земеделските земи пет годишен срок за забрана.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“ (ОХВ).
Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010 г.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
На площадката са налични 9 бр. варови басейна, които към момента на проверката са видимо неизползвани.
Дружеството е информирано за задълженията, които произтичат при производство на химични вещества, съгласно чл. 6 и чл. 11 от регламент (ЕО)1907/2006 г. (REACH) относно регистрациите, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти „Води“ и „Земи и почви“ и фактор „ОХВ“ и не са дадени предписания.