Съдържание

Посетители

В момента има 589  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Керам комерс“ ООД - с. Бело поле

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на производствена площадка на „Керам комерс“ ООД - с. Бело поле, общ. Благоевград, област Благоевград

 

 

В изпълнение на Заповед № 265 / 09. 07. 2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е извършена проверка на място и по документи.

1.Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
-площадка за производство на тухли в имот № 050001, в землище на с. Рилци, общ. Благоевград

3.Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

На основание посочената заповед на директора на РИОСВ-Благоевград, обхватът на проверката е по компоненти на околната среда –„Земи и почви“ и „Атмосферен въздух“. Дейността е свързана изцяло с производство на глинени блокове за зидария - керамични тухли /единични и четворки с размери 250х250х125 мм/.в рингова пещ. От 2009 г. производството е ограничено на 20 % от капацитета.

3.1 Компонент “Земи и почви”.
Проверката е извършена на основание посочената заповед на директора на РИОСВ-Благоевград и разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ бр.89 от 2007 г. с изм. и доп. ). Ползва се стара промишлена площадка в имот в имот № 050001, с площ 33.932 дка, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, промишлена зона в района на с. Бело поле. Отпадъците от производството-негодни за употреба тухли, се депонират на старо съществуващо депо-табан в рамките на производствената площадка. От проверка на място не са установени нарушени и замърсени съседни земи. Суровината /глина/ се добива от съществуваща кариера в землището на с. Падеж и от направа на изкопи.

3.2 Компонент “Атмосферен въздух”.

Проверката е във връзка със изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. с изм. и доп.)
Установено е, че ринговата пещ за изпичане на тухли не работи. На площадката се съхранява готова продукция, произведена през минали години.
Поради липса на поръчки, ринговата пещ за последните шест години, е работила по 1,5 ÷ 2 месеца за година, като през календарната 2016 въобще не е работила.
При проверката са представени протоколи от извършени през 2012 г. собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии НДЕ, по контролираните показатели, съгласно чл. 26, ал.3 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).Предвид кратките периоди на извършване на производствена дейност след 2012 г. до деня на проверката, не са извършвани собствени периодични измервания. През настоящата година ринговата пещ не е работила. Предвижда се зареждането й през м. август или м. септември 2018 г.
В тази връзка, дружеството има задължение, своевременно писмено да уведоми РИОСВ-Благоевград, както и да предприеме действия за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид констатациите от извършената проверка по документи и на място, се налага извода, че се спазват нормативните и поднормативни изисквания, отнасящи се до опазване на почвите и атмосферния въздух.