Съдържание

Посетители

В момента има 528  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ТРЕСКА“ ЕООД - с. Ключ

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ТРЕСКА“ ЕООД - с. Ключ

 

На основание Заповед № 380/01.10.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.10.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ТРЕСКА“ ЕООД, находящ се в с. Ключ, общ. Петрич.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверяваният обект е цех за производство на пелети от отпадъчна дървесина. Обектът включва открита площадка, хале с дробилка и хале с разположена в него поточна линия за производство на пелети.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 50-14/18.10.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
На обекта, дружеството извършва дейности с отпадък с код 03 01 05 (трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04). Отпадъкът се приема от техните генератори и на обекта се оползотворяват, като се произвеждат пелети. За извършваната дейност по оползотворяване, от страна на РИОСВ-Благоевград, не е издаден регистрационен документ изискаван по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). За транспортирането на отпадъци „ТРЕСКА“ ЕООД притежава регистрационен документ № 01-РД-413-0/23.08.2018 г.
На обекта се представя заверена отчетна книга за отпадъци по Приложение № 2 от Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), изискана за дейността транспортиране на отпадъци. Друга отчетност не е водена.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, тъй като произведените пелети са пускани на българският пазар и същите са опаковани. До момента на проверката, от страна на „ТРЕСКА“ ЕООД не е заплащана дължимата продуктова такса „опаковки“.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството експлоатира цех за производство на пелети от отпадъчна дървесина. Инсталацията за производство на пелети, включва:
- дробилен сектор - дробилка и чукова мелница за раздробяване на суровината;
- сушилен сектор – барабанна сушилня с директен контакт на димните газове, захранвана с топлоносител от котел, изгарящ дървесни отпадъци. Изсушеният материал се подава към чукова мелница за фино смилане;
- пелет преса;
- пакетираща машина.
Емисиите след процесите на сушене и смилане подлежат на контрол чрез измервания, съгласно чл. 62, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 64/2005 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По време на проверката не са представени документи удостоверяващи начина на ползване на обекта (договор или нотариален акт). Не е представен и документ издаден по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ (ДВ, бр.1/2001 г., изм. и доп.). На дружеството са дадени предписания за представяне на липсващите по време на проверката документи.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

От представените допълнително в РИОСВ-Благоевград документи е установено, че от гл. архитект на община Петрич има издадено Удостоверение за търпимост за хале от желязна конструкция без да е посочена конкретна дейност. В тази връзка, до кмета на Община Петрич е изпратено писмо за проверка на обекта по компетентност съгласно изискванията на ЗУТ.