Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Билдинг къмпани“ ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Билдинг къмпани“ ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен

 на 04.07.2018 г., на основание Заповед № 240 / 25. 06. 2018 г. на директора на РИОСВ- Благоевград

1.Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
-площадка край р. Места за първична обработка и съхранение на инертни материали;
-площадка в с. Дъбница, включваща търговска част и бетонов възел;

3.Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Земи и почви”

Площадка за съхранение и преработка на инертни материали край р. Места.

Проверката е извършена на основание посочената заповед на директора на РИОСВ-Благоевград и разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ бр.89 от 2007 г. с изм. и доп. ).
От проверка по документи в Общинска служба по земеделие с. Гърмен и проверка на терен, е установено, че площадката е разположена изцяло в имот № 000229, землище на с. Гърмен, с начин на трайно ползване – пасище, мера, общинска публична собственост, съседен на имот № 000116, собственост на „Билдинг компани“ ЕООД. Заетата площ е около 50 дка.

Констатацията е следствие на наш сигнал от 2017 г. до Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград с копие до кмета на община Гърмен, за продължаващо с години неправомерно ползване от дружеството, земеделска земя за неземеделски нужди относно имот № 000116.

Представено е Наказателно постановление № 11А/20.02.2018 г. издадено от кмета на община Гърмен, за неправомерно ползване не по предназначение на имот № 000 229.

3.2 Направление „Опасни химични вещества“

Площадка за съхранение и преработка на инертни материали край р. Места
Налично е старо неработещо смесително съоръжение за бетонови и варови разтвори.
Площадка в с. Дъбница
Функционира напълно автоматизирана смесителна инсталация за бетонови и варови разтвори.
На площадката са изградени навеси за съхранение на лепила, цимент и хидратна вар. Продуктите се доставят директно от производителя, или чрез дистрибутори от страната.
Дружеството не е производител на гасена вар Ca /OH/2, съгласно Европейският регламент ЕО 1907/2006/REACH/, а потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси ОХВС /лепила, хидратна вар и цимент/.
Налична е финансова информация за доставките на ОХВС.
Представени са актуални информационни листове за безопасност.
На площадката се извършва и търговска дейност с продуктите.
4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Площадката за инертни материали е в противоречие със законовите изисквания по отношение статута на земята. От дружеството е заявено намерение за узаконяване на площадката.
На по късен етап, в зависимост от действията на дружеството ще се приложат и съответните мерки за отстраняване на несъответствието.