Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Пирин Трейдинг” ЕООД - с. Брезница

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „„Пирин Трейдинг” ЕООД - с. Брезница

На основание Заповед №239/25.06.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.07.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Шивашки цех“, експлоатиран от “Пирин Трейдинг” ЕООД, находящ се в с. Брезница, общ. Гоце Делчев, със седалище и адрес на управление: с. Брезница, общ. Гоце Делчев, ул. „Иван Вазов“ №4
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствена сграда, в която се извършват следните дейности: разкрояване, ушиване на ризи (първи етаж) и ушиване на ръкави за сака (ІІ етаж);
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - машинно разкрояване на текстил и ушиване на облекла. Дружеството е подизпълнител на „Пирин текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. За обекта е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ от община Гоце Делчев.
При проверката е съставен Констативен протокол №29-06/11.07.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За отопление/охлаждане на производствената сграда се ползва стационарно оборудване (климатични системи), което не подлежи на контрол съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.
За почистване на петна от текстил е монтирана кабина, съоръжена с въздуховод за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения. За почистването на петна се ползват минимални количества етилов алкохол и контрафлекс (около 5 л/годишно), които се получават от „Пирин текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Работи се на ишлеме, като материалите се доставят от „Пирин текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев. В тази връзка, “Пирин Трейдинг” ЕООД не се явява задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и не дължи заплащане на продуктова такса.
При огледа на работните помещения е установено съвместно събиране на генерираните отпадъци. Разделно се събира само опасният отпадък, като същият се съхранява при ограничен достъп и при наличието на сяра на прах. Със заповед на управителя е определено отговорно лице за безопасното управление на отпадъците.
По време на проверката са представени заверената от РИОСВ-Благоевград отчетна книга за отпадъците, екземпляр от отчета за отпадъци за календарната 2017 г., договори за предаване на отпадъците и документи удостоверяващи предаването. При проверката не е установено изгаряне на отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол
Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.