Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ЕВРО ДООР“ ООД - с. Рупите

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ЕВРО ДООР“ ООД - с. Рупите

На основание Заповед № 221/12.06.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 26.06.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ЕВРО ДООР“ ООД, находящ се в с. Рупите, общ. Петрич.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е фабрика за производство на интериорни врати. Обектът включва два цеха, които са обединени с преходно помещение.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствени цехове;
- инсталации за оползотворяване на дървесни отпадъци;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за съхранение на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 28-14/26.06.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за по-голямата част от отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта са обособени и обозначени места за разделно съхраняване на класифицираните отпадъците.
На обекта се извършва оползотворяване на собствените дървесни отпадъци. За целта, дружеството притежава регистрационен документ издаден по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
Съгласно изискването на ЗУО, за безопасното управление на опасните отпадъците, от управителя на дружеството са определени отговорни лица,
Дружеството има заверени отчетни книги за отпадъците, които са представени по време на проверката. Представен е и екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2017 г., който в срок е изпратен в ИАОС, гр. София. През последната година, отпадъци са предавани на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с. Черниче и „АНЕС - 96“ ООД, гр. Пловдив. Предаването е удостоверено документално.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, тъй като въвежда на територията на страната част от материалите, които влага в производството. Задължението се изпълнява чрез организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. При проверката са представени месечни-справки декларации за пуснатите на пазара опаковки, в които не са отразени опаковките от пластмаса.
За битовите отпадъци, обектът се обслужва по реда установен за територията на община Петрич. При проверката не е установено замърсяване и изгаряне на отпадъци на и около обекта.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 и т. 4 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.). Оператора е изготвил изискваната нормативно собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

3.3. Направление „Опасни химични вещества“
І. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/. Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията по чл. 35 от Регламента.
Предоставя се документация по Регламента включваща актуални информационни листове за безопасност на част от употребяваните и съхранявани вещества и смеси на площадката, информация за доставчици/ дистрибутори и производители.
ІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС(ДВ, бр. 43/2011 г.)
Складовете за съхранение на ОХВС отговорат на изискванията на Наредбата и съхранението на ОХВС е съгласно изискванията за съхранение на ИЛБ.
Представена е актуална документация по чл. 4 от Наредбата.
Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС се нуждае от актуализация поради промяна на вида на съхранявани ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „ЕВРО ДООР“ ООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.