Съдържание

Посетители

В момента има 406  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„АУТО-СКРАП“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „АУТО-СКРАП“ ЕООД - гр. Благоевград

На основание Заповед 208/31.05.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.06.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на обект разположен в землище на с. Церово, общ. Благоевград и експлоатиран от „АУТО-СКРАП” ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обектът включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с отпадъци от хартия и пластмаса;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 25-14/12.06.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-289-0/30.06.2017 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е издадено за два обекта, единият от които е разположеният в землището на с. Церово и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за ИУМПС, ОЧЦМ, отпадъци от хартия/картон и отпадъци от полиетилен/пластмаса и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от хартия/картон и отпадъци от полиетилен/пластмаса.
Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход.

Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● при приема на ИУМПС са издавани удостоверения за разкомплектоване по образец;
● разполага се със собствена везна за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС, но същата не е калибрирана;
● налична е компютърна информационна система, но само за входящите отпадъци;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност;
● осигурени са съдове за съхраняване на генерираните отпадъци.
По време на проверката е установено съхранение на ИУМПС извън границите на площадката, като се ползват терени общинска собственост.

Дейности с НУБА:
При проверката не е установено съхранението на НУБА. Участъкът за НУБА не е обозначен с всички табели изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Наличен е един съд, който не е обозначен с кода на отпадъкът, за който е предвиден.

Дейности с ИУЕЕО:
При проверката не е установено съхранението на ИУЕЕО. Участъкът за ИУЕЕО не е обозначен. Разполага се с везна за измерване, но същата не е калибрирана.

Дейности с отпадъци от хартия и пластмаса:
На обекта не е установена дейност с отпадъци от хартия/картон. Налична е само отпадъчна пластмаса, която към момента на проверката се съхранява. Съоръженията за предварително третиране на отпадъците не се изпълзват временно.

По време на проверката са представени заверените по Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), отчетни книги за отпадъците и екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2017 г.
При проверката са представени договори за предаване за последващо третиране само на металните отпадъци. При водената отчетност са установени пропуски.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
„АУТО СКРАП“ ЕООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-289-0/ 30.06.2017 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството следва да има собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ. До момента на проверката, операторът не е изготвил цитираната оценка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатирани несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок. Отговорник за изпълнение на предписанията е „АУТО СКРАП“ ЕООД.
По отношение на прилагане на законодателството свързано с управлението на отпадъците до дружеството е изпратено допълнително разяснително писмо.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.