Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

Община Сандански за «Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна»

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на Община Сандански за «Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна»

На основание Заповед № 207/29.05.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.06.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 292-HО/2008 г. на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци за Общини Сандански, Струмяни и Кресна.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 292-НО/2008 г. на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Сандански, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна находящо се в местността «Могилата», землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, включващо:
• Клетка № 1.
• Клетка № 2.
• Клетка № 3.
• Клетка № 4.
• Клетка № 5.
2.2 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа;

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 292-НО/2008 г. на Община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Сандански, Струмяни и Кресна:
Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Изградени са и се експлоатират Клетки №1 и №2. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2017 г.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Представен е актуализиран План за действие при аварии.
Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварийни ситуации. Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.
Операторът е изготвил и представил в РИОСВ - Благоевград Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.
Условие № 6 - Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите към помпена станция основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3.Спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия.
Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за измереното количество спомагателни материали.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са 5 броя газови кладенци в Клетка №1 и Клетка №2, спазени са изискванията за разстояние от 50 до 100 метра.
Условие 9.3.Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка.
За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността е изградена оросителна система.
В момента на проверката се извършва депониране на неопасни отпадъци и частично запръстяване на завършените работни участъци на Клетка № 2.
За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неорганизирани емисии.
Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Представен е Дневник със записи, за проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.
За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва запръстяване на работния участък на клетката в която се извършва депониране на отпадъци.
9.4. - Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Не са констатирани несъответствия.
9.5. - Собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Извършени са СПИ през 2017 г. и 2018 г. по показатели СН4, СО2, Н2S и Н2.
Условие 10. - Емисии в отпадъчните води:
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения към дренажната система.
Условие 10.1.2. - Собствен мониторинг
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата. При проверката е представен Дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден.
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата по показатели определени с условията на комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2. - Повърхностни води
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг.
Условие 10.2.1.1 – Условието се изпълнява. Пречиствателното съоръжение е прието с въвеждане в експлоатация на клетка № 2. Води се дневник. Прилага се инструкция за подръжка на пречиствателното съоръжение. Зауства се само смесен поток производствени и битови фекални води.
Води се дневник за изчислените и измерени количества зауствани води. Монтирано е измервателно устройство и пломбирано от БДЗБР - Благоевград, отговаря на нормативните изисквания.
Условие 10.3 - Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.
Условие 10.5 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2016 г.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на депото не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително.
Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците
Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане.
Условие 11.3. - Временно съхраняване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.5. - Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период оператора не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.
Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи и кантарни бележки за всеки ден.
Условие 11.8 - Анализи на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.
Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2017 г. Представени са като част от ГДОС.
Условие № 12 – Шум - Не са констатирани несъответстия. През 2016 г. са извършени СПИ.
Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Собствен мониторинг на подземни води - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са четири броя наблюдателни сондажи за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота четири пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.
В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 07-02/13.06.2018 г.