Съдържание

Посетители

В момента има 539  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Филипополис-РК“ ООД – гр. Пловдив

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Филипополис-РК“ ООД – гр. Пловдив, Обект: Млекопреработвателно предприятие, гр. Разлог

На основание Заповед № 211/04.06.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.06.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Млекопреработвателно предприятие“, гр. Разлог, обл. Благоевград, стопанисван от „Филипополис-РК“ ООД, гр. Пловдив.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на предприятието е производство на краве сирене от краве мляко и събиране на овче мляко за последващо изпращане за преработва в централата в гр. Пловдив.
Производствената база включва следните помещения и инсталации, обект на проверката:
-цех сирене;
-цех кашкавал-към момента на проверката не работи;
-отдел за термична обработка;
-микробиологична лаборатория;
-склад за опасни химични вещества;
-хладилни камери;
-котелно отделение – котел на дърва

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 15-28/20.06.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламента. Употребяват се ОХВС при почистването и дезинфекцията на помещенията и съдовете.
Дружеството не извършва внос на ОХВС, а ползва дистрибутори от България.
Налично е досие по чл. 36 от Регламента, което включва ИЛБ, които не са с актуална версия и кореспонденция с централата в гр. Пловдив за извършване на доставките на химикали.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на употребяваните ОХВС се осъществява в складово помещение, обособено, осветено и вентилирано. Осигурен е ограничен достъп и отговорно лице. Съхранението на киселините и основите е разделено, в обособени вани, върху дървени палета. Не се наблюдават разливи и разсипване. Налични са ЛПС.
Има актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Няма изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
1. Организирани източници от горивни процеси
За технологични нужди пара се получава от котел с топлинна мощност 650 kW, изгарящ твърдо гориво дърва. Котелът работи 45 часа/месец.
В РИОСВ-Благоевград е представен доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Протоколите от изпитване показват превишаване на нормите за допустими емисии по показатели въглероден оксид и прах, но поради малкия размер на текущата месечна санкция, същата не е наложена. Собствените периодични измервания са валидни за 2018 г. и 2019 г.
2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.)
На обекта се експлоатира стационарно хладилно оборудване със съдържание на флуорсъдържащ парников газ R404А. При проверката се представят досиета на системите, в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет в нормативно установеният срок.
Дружеството има задължение да етикетира оборудването съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.