Съдържание

Посетители

В момента има 474  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Катеко“ ООД – гр. Пловдив

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Катеко“ ООД – гр. Пловдив, Обект: Инсталация за получаване на етерични масла чрез парна дестилация, гр. Разлог

На основание Заповед № 210/04.06.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.06.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Инсталация за получаване на етерични масла чрез парна дестилация“, гр. Разлог, обл. Благоевград, стопанисван от „Катеко“ ООД, гр. Пловдив.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Предмет на дейност на дестилерията е получаване на етерично масло от лавандула(цвят и стрък) и бял бор (иглички).
Към момента дестилерията не работи. Производствената дейност ще стартира през месец юли.
Обект на проверката бяха:
-инсталацията за дестилиране,
-котелното стопанство,
-складове за съхранение на готова продукция и за съхранение на ОХВС

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 16-28/20.06.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „производител“ на естествени сложни вещества от ботанически произход – етерични масла. Извършена е регистрация към ЕСНА, удостоверено чрез писмо за достъп, но към момента няма предоставен регистрационен номер от водещия регистрант.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Складовите помещения отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.
Предоставена е информация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата. Изпълнение са в срок всички предписания дадени при предходната проверка.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
За технологични нужди топлоносител се получава от котел тип ПКМ 4 М, изгарящ мазут. Котелът работи сезонно- около 20 дни през месец юли.
Последните собствени периодични измервания (СПИ) са проведени през 2016 г. и са валидни за 2016 г. и 2017 г. Резултатите от изпитванията показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Приложение № 7 към чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.).
Предстои провеждане на СПИ по време на кампанията през 2018 г. Дружеството има задължение да представи в РИОСВ- Благоевград Протоколите от изпитване с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.), в срок от два месеца след провеждане на измерванията.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
Няма дадени предписания

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма несъответствия на обекта с екологичното законодателство