Съдържание

Посетители

В момента има 571  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Нидекс” ООД - с. Копривлен

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Нидекс” ООД - с. Копривлен

На основание Заповед №198/28.05.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.06.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Предприятие за производство на пластмасови изделия“, находящо се в с. Копривлен, ул. „Завода“ №25 (УПИ І 494 и 495, кв. 54), общ. Хаджидимово, експлоатирано от „Нидекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Панорама София“ №11, вх. А, партер офис 2.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- цех „Меки профили“- 6 бр. екструдерни линии за производство на меки PVC профили;
- цех „Твърди профили“- 7 бр. екструдерни линии за производство на твърди PVC профили и 6 бр. шприц автомати за производство на пластмасови изделия;
- цех „Рециклиране“- 7 бр. мелници за мелене на отпадъчна пластмаса до млянка;
- цех „Инструментален“
- стационарно оборудване, съдържащо вещества нарушаващи озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове;
- котелно помещение;
- места за съхранение на образуваните отпадъци;
- площадка за съхраняване на отпадъци;
- склад „Готова продукция“;
- склад „Материали“;
- склад „Помощни материали“.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на екструдирани твърди PVC профили (от рециклирана пластмаса), екструдирани меки PVC и TRE профили, шприцовани пластмасови изделия и ESD опаковки от дунапрен за разделители на електрически компоненти (за вътрешнозаводски транспорт). Дружеството работи на трисменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №27-06/06.06.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За отопление на административната сграда се ползва котел на твърдо гориво (въглища), с топлинна мощност под 500 kW и не подлежи на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
За охлаждане на екструдерните линии в цехове „Меки профили“ и „Твърди профили“ се ползва оборудване (2 бр. чилъри), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и вещества нарушаващи озоновия слой. Стационарното оборудване охлажда вода в басейн, която се подава към екструдерните линии.
При проверката се представят 2 бр. досиета на системите, съгл. Приложение №3 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Приложение №1 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.). В досиетата са отразени проверки за течове за 2017 г.- оборудването подлежи на проверки за течове с честота 1 път/година. Представен е годишен отчет в нормативно установеният срок.
Оборудването е етикетирано в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

3.2. Фактор „Отпадъци”
На обекта се извършва събиране, транспортиране и третиране на отпадъци – дейности с кодове R3, R12 и R13. За тях дружеството притежава регистрационни документи по реда на ЗУО, издадени от директора на РИОСВ-Благоевград и директора на РИОСВ- София (за дейностите по събиране и транспортиране).
Отпадъците се събират от територията на Република България и Република Гърция. За въведените в страната отпадъци се представят Анекс VІІ. За дейностите по събиране и транспортиране се водят отчетни книги по Приложение №2 и Приложение №4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.)., заверени от РИОСВ- Благоевград.
Дружеството е извършило класификация на генерираните от дейността си отпадъци в РИОСВ-Благоевград. Обособени са места за съхраняване на отпадъците, които са обозначени с код и наименование на отпадъка, като за опасните отпадъци помещенията са с ограничен достъп. Водят се отчетни книги по Приложение №1 на Наредба №1. Представят се документи за приемане и предаване на отпадъци.
Годишните отчети за отпадъците за 2017 г. са изпратени в ИАОС- София в законовия срок.
Дружеството изпълнява задължението си по чл. 59 от ЗУО за пуснатите на пазара опаковани стоки като членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството е поставено едно предписание по фактор „Отпадъци“.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.