Съдържание

Посетители

В момента има 462  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Сюпериър Ундис България“ ЕООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Сюпериър Ундис България“ ЕООД – гр. Благоевград, Обект: „Цех за чорапи и чорапогащи“, с. Дамяница, общ. Сандански обл. Благоевград

На основание Заповед № 137/23.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.05.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за чорапи и чорапогащи“, с. Дамяница, общ. Сандански.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл. изм.и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Няма проверени обекти. Не се осъществява дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол беше съставен в присъствието на представител на Кметство с. Дамяница, Констативен протокол № 13-28/15.05.2018 г., в който се отрази, че на територията на с. Дамяница, местност „Скалата“ не съществува и не осъществява дейност дружеството „Сюпрериър Ундис България“ ЕООД, със седалище гр. Благоевград, ул. „Сан Стефано“ № 2.
Изпратено писмо на РИОСВ-Благоевград с което дружеството се уведомява за планираната проверка не е получено, поради преместване на фирмата.
Справка в НАП показа,че за 2017 г. е декларирано от управителя, че не е осъществявана дейност.