Съдържание

Посетители

В момента има 623  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Монца” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Монца” ООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 197/28.05.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.06.2018 г. е извършена проверка на място на обект „Комплекс „Монца“ - Автосалон, офиси, автомивка и автомобилен сервиз“, находящ се в местност „Бресто“, землище на с. Церово, общ. Благоевград, експлоатиран от “Монца” ООД гр. Благоевград.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО - ДВ, бр. 86/2003 г. с посл. изм. и доп.),

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности на комплекс „Монца“:
- автомобилен сервиз;
- автомивка;
- складови помещения;
- пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води – каломаслоуловител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е продажба на нови автомобили и предоставяне на авторемонтни услуги. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 30-11/12.06.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
За ползване на воден обект - р. Струма с цел заустване на дъждовни и промишлени отпадъчни води, които се формират от дейността на обeкта, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120041/02.10.2009 г., което е променено и продължено с Решение № ПО-01-91/07.06.2013 г. на директора на БД „ЗБР“.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2017 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното радрешително;
- пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката не се формират промишлени и дъждовни отпадъчни води, респективно няма заустване в р. Струма. Битово-фекалните отпадъчни води постъпват във водоплътна изгребна яма и нямат връзка с водоприемника. Представен е договор за почистване на ямата и транспортиране на отпадъчните води за пречистване в ПСОВ Благоевград.

3.2. Фактор “Отпадъци”.

За отпадъците, които се генерират от дейността на обекта дружеството има заверени работни листове. До предаването на отпадъците за последващо третиране на площадката се извършва само временно съхраняване на същите. Създадени са условия за съхраняване, като местата са обозначени относно предназначението им.
На обекта са налични 2 бр. отчетни книги по приложение № 1, заверени в РИОСВ – Благоевград. Същите съдържат хронологични записи за вида и количествата, образувани отпадъци и се водят съгласно изискванията.
Предаването на отпадъци за последващо третиране се извършва въз основа на сключен договор, като се оформят идентификационни документи.
При проверката е представен екземпляр от годишния отчет за отпадъците, изготвен за календарната 2017 г. Същият е изпратен в ИАОС в законоустановения срок.
На обекта и около него не е констатирано замърсяване и нерегламентирано третиране на отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.