Съдържание

Посетители

В момента има 616  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД - гр. Симитли

На основание Заповед № 195/28.05.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.06.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на Предприятие за производство на отоплителни системи, находящо на производствена площадка в промишлената зона на гр. Симитли, УПИ II, пл. сн. № 1437, кв. 19. Дружеството извършва производствените си дейности на горецитираната площадка в гр. Симитли от месец юли 2017 г., като преди това производството на отоплителни системи е било ситуирано в гр. Благоевград.
1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта
Извършена е проверка на следните помещения и дейности:
- Цех „Рязане и огъване“;
- Цех „Заваряване“;
- Помещение за нанасяне на покрития;
- Цех „Сглобяване“;
- Склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 30-20/05.06.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси на обекта няма.
3.1.2. Организирани емисии от производствени дейности – емисии от летливи органични съединения.
На обекта се извършва дейност „Нанасяне на покрития върху метални повърхности“, попадаща в обхвата на Приложение № 1 (т. 2.3) от Наредба № 7/2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.с изм. и доп.).
Инсталацията за нанасяне на покрития, експлоатирана от „Марели системс“ ЕООД е регистрирана в публичния електронен регистър по чл. 30л от ЗЧАВ под регистрационен номер BLG 00066, като във връзка с настъпилата промяна в обстоятелствата, а именно смяна на адреса на инсталацията, е издадено Удостоверение за регистрация № 66-п1/20.07.2017 г.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград в законоустановения срок Декларация за консумацията на органични разтворители, през календарната 2017 г. не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите (ПСКР) за извършваната дейност, регламентирана в Таблица 1 на Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
При проверката се представят резултати от извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух след камерата за нанасяне на покрития. Измерванията са проведени през месец май 2018 г. от акредитирана лаборатория ЛИК „Липгей“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София и показват спазване на нормата за допустими емисии по контролирания показател „органични вещества“, определени като общ въглерод, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. Съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр.31/1999 г., с посл. изм. и доп.) резултатите от СПИ ще бъдат представени в РИОСВ – Благоевград допълнително с доклад.
3.1.3. Относно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО)№ 842/2006 г.
За отопление и охлаждане на обекта от 2017 г. се експлоатират 15 броя климатични системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове в количества от 2,7 kg (5,64 t CO2 eq) до 5,7 kg (11,90 t CO2 eq).
При проверката са представени въведените 15 броя „Досиета на системите“, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
Лицата извършили монтажа, поддръжката и проверките за течове на горецитираното стационарно климатично оборудване притежават валидни документи за правоспособност, издадени от ББКМ.
Дружеството е уведомено, че като оператор на стационарно климатично оборудване следва да представя в РИОСВ – Благоевград, в срок до 15 февруари на всяка текуща година, информация за предходната календарна година по Приложение № 9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, като не извършва внос/износ на ОХВС. Доставките на ОХВС се извършват от български дистрибутори.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от Регламента.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
При извършения оглед на производствените халета, помещението за нанасяне на покрития, склада за съхранение на ОХВС и мястото за съхранение на газови бутилки се установи, че организацията, реда и начина на съхранение на ОХВС отговаря на изискванията на Наредбата. За осигуряване на безопасното съхранение на ОХВС от страна на оператора се извършват превантивни и коригиращи действия.
Налична е актуална документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.