Съдържание

Посетители

В момента има 322  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„КВТ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КВТ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД - гр. Симитли

На основание Заповед № 196/28.05.2018 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 05.06.2018 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „КВТ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, находящ се в гр. Симитли, общ. Симитли.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е фабрика за монтаж на шлюзове, саваци и клапи, предназначени за съоръжения за управление на води. Обектът включва склад за материалите влагани в произдоствения процес, работно помещение, помещение за почистване на заварки и административна част.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 24-14/05.06.2018 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има заверени работни листове за по-голямата част от отпадъците, които се генерират от дейността му. На обекта са предвидени места, за разделно съхраняване на класифицираните отпадъците. Същите са обозначени с шестцифрените кодове на съхраняваните отпадъци.
За безопасното управление на опасните отпадъците, от управителя на дружеството не е определено отговорно лице, съгласно изискването на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
Дружеството има заверени отчетни книги за отпадъците, които са представени по време на проверката. Представен е и екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2017 г., който в срок е изпратен в ИАОС, гр. София. През последните години, отпадъци са предавани на „СКРИНО“ ЕООД, гр. Благоевград и „Балбок Инженеринг“ АД, гр. София. Предаването е удостоверено документално.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, тъй като въвежда на територията на страната част от материалите, които влага в производството. От 2016 г. задължението се изпълнява чрез организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Преди това, не е заплащана дължимата продуктова такса.
За битовите отпадъци, обектът се обслужва по реда установен за територията на община Симитли. При проверката не е установено замърсяване и изгаряне на отпадъци на и около обекта.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 4 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.). Оператора не е изготвил изискваната нормативно собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

3.3. Направление „Опасни химични вещества“
І. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/. Дружеството не извършва директен внос или износ. Създадено е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията по чл. 35 от Регламента. Предоставя се документация по Регламента включваща актуални информационни листове за безопасност на част от употребяваните и съхранявани вещества и смеси на площадката, информация за доставчици/ дистрибутори и производители.
ІІ. Контрол по Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС(ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извършена е проверка на производствените помещения и мястото за съхранение на ОХВС. Не се наблюдават разливи и съхранението на ОХВС се осъществява в оригинални опаковки. Налична е актуална документация по чл. 4 от Наредбата. Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС се нуждае от актуализация.
ІІІ. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО)850/2004 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
Изиска се документация във връзка с наличие на вещества в обхвата на Регламента, съдържащи се в пластмасовите и полиацетатни блокове. Към момента на проверката не се предостави такава.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са направени предписания и е поставен срок за отстраняването им. Отговорник за изпълнение на предписанията е „КВТ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград