Съдържание

Посетители

В момента има 320  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Илинденски мрамор“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали“ - стопанисван от „Илинденски мрамор“ ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 149/04.05.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.05.2018 г., е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.
Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- производствена площадка 1 в УПИ I кв. 20, по плана на с. Марчево;
- производствена площадка 2 в УПИ III кв. 25, по плана на с. Марчево;

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена по компоненти „Земи и почви“ и „Атмосферен въздух“ на основание чл.31 ал.1 и чл.13 т.10 от Закона за почвите( обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45/1996 г. с изм и доп).
Извършват се дейности по складиране, рязане, цепене, подреждане, пакетиране и пласмент на готова продукция от скално облицовъчни материали. Експлоатират се две производствени площадки, с обща площ 20 дка, в обособена промишлена зона на с. Марчево, община Гърмен.

3.1 Компонент “Почви”

Производството е организирано изцяло на посочените площадки.
Не са констатирани замърсявания и нарушения на терени извън производствените площадки.

3.2 Компонент “Атмосферен въздух”

На Площадка 1 в УПИ I кв. 20, по плана на с. Марчево, няма машини за обработка на скални материали. В закрито хале се извършват ръчни операции и се съхранява готова продукция.
На Площадка 2 в УПИ III кв. 25, по плана на с. Марчево, са разположени 8 бр. обрязващи машини /две от тях не работят/. Същите са под навес.
Дейностите по обработка на скално облицовъчни материали са източник на неорганизирани емисии на прах и на шум в околната среда. Площадката в частта от която са разположени машините е с трайна настилка.
При сухо и топло време се извършва оросяване по време на товаро-разтоварни дейности.
През 2012 г. са извършвани контролни измервания на еквивалентни нива на шум в околнат среда. Няма нарушени норми.
Във времето от 2010 до 2018 г. не са постъпвали жалби и сигнали в РИОСВ-Благоевград.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид констатациите от извършената проверка по документи и на място, се налага извода, че се спазват нормативните и поднормативни изисквания, отнасящи се до опазване на почвите и атмосферния въздух.