Съдържание

Посетители

В момента има 464  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Агро – Мел 2011“ ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Агро – Мел 2011“ ЕООД - гр. Симитли

 

На основание Заповед № 143/27.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.05.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на Фуражен комплекс „Симит“, гр. Симитли, стопанисван от „Агро – Мел 2011“ ЕООД, гр. Симитли, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г., с изм. и доп.) и Закона за почвите (ДВ, бр. 89/2007 г., с изм. и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях. Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
На производствената площадка, находяща се в УПИ X – 372, кв. 72а по плана на гр. Симитли са разположени силозно стопанство за съхранение на зърно, фуражен цех, административно – битова сграда и площадкови мрежи и съоръжения.
На обекта се извършват следните дейности:
- приемане и разтоварване на зърното;
- съхранение в силозното стопанство;
- смилане на суровини, добавяне на микроелементи, гаранулиране (при необходимост) и пакетиране на готовата продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства.Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 29-20/22.05.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на дружеството е производство и търговия с фуражни храни. На обекта работят 20 човека. Продукцията се реализира предимно в Република Гърция, като много малка част се предлага на вътрешния пазар.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира горивен източник на емисии, изгарящ газово гориво (метан), с топлинна мощност под 500 kW, неподлежащ на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
Организиран източник на прахови емисии от фуражния цех е 1 бр. въздуховод след охладителната система към гранулиращата преса. Липсва точка за вземане на проби на изпускащото устройство, отвеждащо емисиите в атмосферния въздух над покривната конструкция на цеха.
Дружеството има задължение за провеждане на собствени периодични измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух по показател „прах“, съгл. чл. 11 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор „Шум“
Основни източници на шум в границите на промишления източник са:
- вътрешно – площадков транспорт;
- елеватори, редлери и шнекове за постъпване на зърното в силозното стопанство;
- вентилатори към силозите;
- чукова мелница;
- смесител;
- гранулираща преса;
- охладител с вентилатор.
В посока югоизток обектът граничи с промишлена зона, като в непосредствена близост покрай него минава ж. п. линия. Жилищната зона на гр. Симитли е разположена на запад и северозапад от производствената площадка.
Дружеството има задължение за провеждане на собствени периодични измервания на излъчвания в околната среда от обекта шум – по измерителен контур и в място на въздействие, съгласно изискванията на „Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие“, утвърдена от министъра на ОСВ.

3.3. Компонент „Земи и почви“
Проверката се извършва на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89/2007 г., с изм и доп.).
За обекта „Фуражен комплекс „Симит“, находящ се в УПИ X – 372, кв. 72а по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград, дружеството притежава Разрешение за ползване № СТ -05 – 2073/11.11.2015 г., издадено от ДНСК – София.
При проверката не са установени нарушения и замърсявания на производствената площадка, както и на земи извън нея.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
Във връзка с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) и Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г., с изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.