Съдържание

Посетители

В момента има 316  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„МАО- 2“ ООД - с. Краище

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „МАО- 2“ ООД - с. Краище

 

На основание Заповед №140/25.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.05.2018 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на корозионно и топло устойчив лак за печки и разфасовка на химични вещества и смеси“, находящ се в с. Краище, ул. „Двадесета“ №13, общ. Белица.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствена сграда;
- склад за съхранение на химикали;
- склад за готова продукция;
- магазин за продажба на строителни материали, бои и лакове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на сребърен и златен лак за печки, разфасовка на химични вещества и смеси (спирт за горене и разредител АМВ) и продажба на строителни материали, бои и лакове. Дружеството работи на едносменен режим на работа, производство на лак за печки се извършва при наличие на поръчки. При проверката е съставен Констативен протокол №23-06/23.05.2018 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Производството на сребърен и златен лак за печки попада за контрол в Приложение №2 към чл. 2, ал. 2, табл. 1, т. 17 от Наредба №7. Съгл. представената декларация в РИОСВ- Благоевград по чл. 20, ал. 8, произведените количества през 2017 г. не превишават праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена за дейността.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007 г. с изм. и доп.)
Произведените количества през 2017 г. сребърен и златен лак за печки са реализирани на вътрешният пазар. Продуктът попада към категория „А“ (Бои и лакове), подкатегория „и“ – еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органични разтворители от Приложение №2, към чл. 2 от Наредбата. Продуктът е етикетиран, съгл. Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата.
В магазин се извършва продажба на строителни материали, бои, латекси и лакове, които са етикетирани съгл. изискванията на Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребява в своята дейност ОХВС, които получава чрез дистрибутори от България. Към момента формулира смеси „сребърен лак“ и „златен лак“, чиито съставки получава от официален дистрибутор.
При проверката са налични ИЛБ на изходните суровини, представени от дистрибуторите.
Дружеството е изготвило ИЛБ за продуктите, които пуска на пазара и преопакова, с последна редакция от 01.03.2018 г.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, включваща информация за доставчици, употребявани вещества и смеси.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извърши се проверка на складовото помещение за съхранение на суровините и складовото помещение за съхранение на готовата продукция. Към момента на проверката не се извършва дейност по формулиране и преопаковане на смеси. Съхранението на ОХВС е в помещение с осигурена вентилация и осветление. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, не се наблюдават разливи. Съхраняват се вещества/смеси със съвместими категории на опасност. Налична е документация по чл. 4, т. 7- 12 от Наредбата, която е необходима да бъде актуализирана.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираното несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС е направено едно предписание и е поставен срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.