Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Меандър“ ООД - с. Черна места

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Меандър“ ООД - с. Черна места

 

На основание Заповед №145/02.05.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.05.2018 г. се извърши проверка на място на „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се в с. Черна места, общ. Якоруда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на Млекопреработвателно предприятие, включващо:
- производствени цехове, в които се извършват дейностите, свързани с производство на млечни продукти;
- котелно отделение;
- хладилни и климатични инсталации;
- складове за съхранение на химикали.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на млечни продукти (кашкавал, масло и извара). Дружеството работи на едносменен режим на работа, седем дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №24-06/23.05.2018 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За производствени нужди дружеството получава топлоносител (пара) от котел с топлинна мощност 175 кW. Котелът изгаря твърдо гориво- дървесни отпадъци и не подлежи на контрол чрез измервания.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.
На обекта се експлоатира стационарно хладилно оборудване (3 бр. камери), със съдържание флуорсъдържащи парникови газове и подлежащи на контрол. Съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 инсталациите подлежат на проверки за течове, с честота 1 път/година. Една от инсталациите съдържа 2.5 кг R 404 А и на нея не са извършвани проверки за течове. Съгл. чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) №517/2014, същата подлежи на контрол.
Водят се досиета на системите, в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Представен е годишен отчет в нормативно установеният срок.
Дружеството има задължение да етикетира оборудването в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.

3.2.1. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)

Извърши се проверка на складовите помещения за съхранение на употребяваните опасни химични вещества и смеси (натриева основа, азотна кисилина) за дезинфекция на съоръженията и помещенията. Помещенията са с ограничен достъп, вентилирани и осветени. ОХВС са в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи. Налична е документация по чл. 4 от Наредбата, която е актуална към момента на проверката. Не са представени от дистрибутора информационни листове за безопасност (ИЛБ).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени две предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.