Съдържание

Посетители

В момента има 570  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Бул - Грийс“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Бул - Грийс“ ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 142/27.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.05.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на търговски обект за продажба на бои и лакове, находящ се в гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“ №4, експлоатиран от „Бул - Грийс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Юри Гагарин“ №2

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството е първоначална и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Извършена е проверка на магазин за продажба на бои и лакове на дребно и склад за съхранение на бои и лакове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 25-20/15.05.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е внос и продажба на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството внася и пуска на пазара продукти на „NOVOL“- Полша, спадащи към категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Приложение №1 и продукти на „Хрисафис“- Гърция, спадащи към категория А „Бои и лакове“ от Приложение №1 от Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.). В търговският обект се продават и продукти на „Хротекс“ – Гърция, „Екон- 91“ ООД, „Селт“ ООД, „Ив Боди“- Гърция и „Милеси“ – Италия. Всички продукти, които се предлагат в търговския обект са етикетирани съгласно изискванията на Приложение № 5, към чл. 5 от Наредбата и отговарят на нормите за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (ЛОС), регламентирани в Приложение №2, към чл.3, ал. 1 от наредбата, съобразно категорията и подкатегорията им.
Съгласно представената декларация в РИОСВ- Благоевград, през 2017 г. са внесени 107,92 тона продукти на „NOVOL“- Полша и 28,68 тона продукти на „Хрисафис“- Гърция.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

По смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) „Бул - Грийс“ ЕООД се явява „дистрибутор“ на предлаганите в търговския обект опасни химични вещества и смеси (бои – акрилни и латексови на водна основа, лакове, грундове – акрилни и полиестерни, втвърдители за лакове, полиестерни смоли, импрегнанти, разтворители, интериорни и екстериорни мазилки).
Дружеството разполага с магазинна част и складово помещение. Складовото помещение отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Има отговорно лице за съхранението на ОХВС в склада. За всички предлагани продукти на обекта са налични информационни листове за безопасност (ИБЛ) на електронен носител. Същите се съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани и класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.