Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„БАЛКСО” ООД - с. Копривлен

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „БАЛКСО” ООД - с. Копривлен

 

На основание Заповед № 136/23.04.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.05.2018 г. е извършена проверка на място на „Цех за производство на мебели“, експлоатиран от “Балксо” ООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазването на нормативните изисквания по фактор „Отпадъци“, фактор „Опасни химични компонент“ и „Атмосферен въздух“ вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и относимите към спецификатата на производството нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
2.1. Монтажна зала.
2.2. Зала за пакетаж.
2.3. Сушилня за нанасяне на лакови покрития – 2 бр.
2.4. Склад за материали.
2.5. Склад за химикали.
2.6. Котелно помещение.
2.7. Склад за готова продукция.
2.8. Места за съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на ковчези от MDF на ишлеме, като на обекта се извършва сглобяване, грундиране, шлайфане, боядисване и пакетаж. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №14-25/09.05.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Фактор “Отпадъци”

За образуваните от дейността отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Установено е образуването на един отпадък за който не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2.
Битовия отпадък се извозва от общинската фирма по сметосъбиране. Обособени са места за разделно съхраняване на отпадъци, които са обозначено със съответните надписи. Опаковките от бои и другите опасни отпадъци се съхраняват в обособено складово помещение с ограничен достъп.
На обекта се водят 2 бр. отчетни книги по Приложение №1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверени от РИОСВ- Благоевград. Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС- София в законоустановения срок.
Отпадъци не се предавани, но дружеството има сключени договори с лица, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмени договори.
Материалите, необходими за производствената дейност се доставят от Гърция плоскостите от MDF се доставят разкроени). Дружеството дължи продуктова такса за въведените на територията на Република България опаковани стоки (чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (изм. и доп., ДВ, бр. 102/2017 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни източници. За отопляване през зимния период дружеството експлоатира котел, който не подлежи на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания (СПИ).
3.2.2. Емисии от летливи органични съединения (ЛОС). Емисиите от ЛОС се изпускат посредством:
- изпускащи устройства (въздуховоди) след камера за грундиране, снабдена с броя вентилатори;
- изпускащи устройства ( въздуховоди) след бояджийска камера, снабдена вентилатори и водна завеса.
- изпускащо устройство (въздуховод) след сушилня – отделено помещение за сушене на грундирани, боядисани и лакирани детайли. Сушилното помещение е осигурено с нагнетателна вентилация за внасяне на свеж въздух. Сушенето се извършва при стайна температура. Шлайфането се извършва в отделна камера, снабдена с филтърна система за улавяне на праховите частици.
През 2016 г. са проведени СПИ на емисиите на ЛОС. Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съграсно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), за което е издадено удостоверение от директора на РИОСВ-Благоевград.
Представена е в РИОСВ-Благоевград Декларация за изразходваните през 2017 г. количества органични разтворители, съгласно която не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСИР) и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).

3.3. Фактор “Опасни химични вещества”
За производствената си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси. Представена е документация и информация по Регламент REAC, включваща ползваните дистрибутори, информационни листове за безопасност (ИЛБ), част от които с неактуални версии. За химикалите е обособен склад, който е организиран в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ и в съответствие с чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) Помещението е с ограничен достъп и адекватна вентилация. Осигурен е абсорбент с цел отстраняване на евентуални разливи. Дружеството е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба. Изготвена е и оценката на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно изискването на чл. 9 от същата наредба. При направената проверка се установи, че в нея липсва информация за част от ОХВС, които се съхраняват в склада.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.