Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 121/05.04.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.04.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на „Феникс Благоевград“ ООД, гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва дейност свързана със събиране и съхраняване на отпадъци с цел последващото им оползотворяване.
Дейността се извършва на площадка с местонахождение: гр. Благоевград, Първа промишлена зона – Площадка №1.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 11-24/19.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-263-1/29.12.2017 г., издадено от Директора на РИОСВ-Благоевград.
За площадката са разрешени дейности с отпадъци от: опаковки (в т.ч. метални); пластмаса; хартия и картон; ОЧЦМ; ИУМПС; НУБА. С последното изменение от 29.12.2017 г. на площадката се разрешава и дейност по третиране /претоварване/ на битов отпадък – код 20 03 01.
Отпадъците на площадка №1 се съхраняват разделно на определените за целта места. Претоварване на битов отпадък се извършва само от контейнерите с вместимост 4 куб.м и в рамките на работния ден.

Отчетните книги за отпадъците се водят съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС в законовия срок.
На площадката е осигурено 24-часово видеонаблюдение и охрана.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дейностите, които извършва дружеството в рамките на издаденото от директора на РИОСВ-Благоевград разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, попадат в обхвата на Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/, за които се изисква собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологична щета. Дружеството предоставя Собствена оценка, изготвена преди започване на дейността с претоварване на битовия отпадък. Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Наредба №1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, се изисква актуализация на собствената оценка.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.