Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ОКТАН” ЕООД – с. Дъбница

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ОКТАН” ЕООД – с. Дъбница

 

На основание Заповед № 147/03.05.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 16.05.2018 г. е извършена проверка на място на обект „Бензиностанция, газстанция и автомивка“, находящ се в местността „Кури чаир“, землище на с. Дъбница, общ. Гърмен, експлоатиран от “Октан” ЕООД. Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), и Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ - ДВ, бр. 45/1996 г. с посл. изм. и доп.)

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са:
- бензиностанция;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е търговия с горива. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 27-11/16. 05. 2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

За ползване на воден обект- р. Връбница с цел заустване на отпадъчни води, които се формират от дейността на обкта дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120047/04.08.2010 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-103/11.07.2013 г. на директора на БД „ЗБР“.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2017 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Констатирани са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател «Неразтворени вещества»;
- пречиствателното съоръжение се поддържат в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката не се формират прломишлени и дъждовни отпадъчни води, респективно няма заустване в р. Връбница. Битово-фекалните отпадъчни води постъпват във водоплътна изгребна яма и нямат връзка с водоприемника.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Проверката е във връзка спазване изискванията на Наредба № 16/1999 г. (ДВ, бр.75/1999 г. с изм. и доп.) за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварене и превоз на бензини. При проверката е установено, че обекта е приведен в съответствие относно етап І и етап ІІ на улавяне на бензиновите пари в законоустановения срок.
В РИОСВ- Благоевград са заверени 2 броя дневника съгласно Приложение № 8 към чл. 14 д, ал.3 от цитираната Наредба.
Съгласно изискванията на Приложение № 6 към чл.14 л от Наредбата двете комбинирани колонки - за бензин А 95 Н и дизелово гориво, са маркирани със зелен стикер за съответствие. Проверките са извършени от дружество, оправомощено от БИМ като орган за контрол.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.