Съдържание

Посетители

В момента има 550  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 124/13.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.04.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка”, находящ се в м. „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев и Находище за подземни богатства „Марчево“ за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 12-03/24.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване № 43120050/10.08.2011 г., чийто срок е продължен с Решение ПО-01-130/20.11.2017 г. на директора Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград. на промишлени отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал.
На площадката е монтирана нова инсталация, която е в работен режим от 23.03.2015 г.
Към момента на проверката няма заустване на отпадъчни води след пречиствателното съоръжение.
С вх. № 1267/30.03.2018 г.в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване., на основание чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схемата в цитираното разрешително за заустване-на шест месеца. Протоколите от изпитване, своевременно се представят в РИОСВ-Благоевград.
Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения/ ИЕО/ по заложените в разрешителното показатели-рН и НРВ. Налично е измервателно устройство, пломбирано от БД“ЗБР“ Благоевград. Водят се дневници на заустваните отпадъчни води. В деня на проверката ТМСИ работи. Формират се отпадъчни води, които постъпват в единия от утаителите. Пречиствателното съоръжение е с незапълнен обем и няма заустване на отпадъчни води в р. Места.
Във връзка със задължението за осъществяване на собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води от обекта, в РИОСВ Благоевград са представени 2 броя протоколи от изпитване по описа на „Евротест контрол“ ЕАД гр. София.
Резултатите от изпитване показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, заложени в разрешителното за заустване, като пробовземането не е извършвано от акредитирана лаборатория, а пробата е предоставена от клиента.

3.2 Компонент „Почви“
На производствената площадка се извършват дейности по първична преработка на инертни материали, производство на бетонови и асфалтови смеси. Разположени са ТМСИ, ТСИ, депа за инертни материали, помпена станция, гаражи, ремонтна работилница, административна сграда /битова/, кантар, бетонов възел и асфалтосмесителни инсталации-2 бр. / действаща и нова в процес на монтаж/. Площта е 80 дка.
Суровината /баластра/ се добива от концесионна площ „Марчево“.
За инвестиционно предложение- „Добив на пясъци и чакъли от находище „Марчево“ от директора на РИОСВ-Благоевград, е издадено Решение № БД-18-ПР/2007 г. със заключение- да не се извършва оценка на въздействието на околната среда.
От извършена проверка по документи и на място е установено, че добивните работи се извършват в имот № 032002, с площ 22 дка. Същият имот е с променено предназначение за обект-„Добив на подземни богатства-пясъци и чакъли от находище Марчево I етап“ с Решение № КЗЗ-4 от 09.07.2008 г.
За съседен имот с № 032001, собственост на „РИД“ ЕООД с площ 32.757 дка, не е завършена процедурата за преотреждане на земята, не се извършват добивни работи. Част от площта на имота е с нарушен почвен профил от нерегламентиран добив на баластра в минали години.
Не се констатират нарушени и замърсени терени, извън законово определените за осъществяване на дейността по извличане на подземното богатство.

3.3 Направление „Кмплексно предотвратяване на промишленото замърсяване, екологична отговорност и доброволни ангажименти“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.