Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ГРАНД 9“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ГРАНД 9“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 97/26.03.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.04.2018 г. е извършена проверка на място и по документи на „Гранд 9“ ЕООД, гр. Благоевград. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Фирмата извършва търговска дейност на дребно на обект с местонахождение: гр. Благоевград, бул. „Климент Охридски“ №1.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол № 10-24/02.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва търговска дейност със стоки с произход от Китай, Турция, закупени от български дистрибутори. Фирмата не извършва внос/придобиване на предлаганите на обекта стоки и не се явява задължено лице по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса /Наредбата/(ДВ, бр. 30/2016 г.) във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).

3.2 Направление „Опасни химични вещества и управление на риска“

Проверката се извършва във връзка с изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), подзаконовите нормативни актове свързани с него, както и провеждане на контрол по подадена информация от Комисията за защита на потребителите за изделия с наднормено съдържание на опасни вещества, за които са въведени ограничения за употреба и пускане на пазара, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители. Проверката е на основание чл. 27, ал. 1 от ЗЗВВХВС, в изпълнение на чл. 25, т. 9 и т. 14 от Закона.
Обект на проверката са изделия, предлагани в търговската мрежа, които могат да съдържат в себе си опасни вещества, в концентрации над максимално допустимите по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични разтворители, за които в МОСВ са получени нотификации от КЗП.
След извършената на място в обекта оглед и документална проверка се установи, че няма и не са доставяни и предлагани в търговската верига артикули, подадени чрез нотификация от КЗП в рамките на системата за бърз обмен на информация за опасни стоки GRAX-RAPEX. За определени изделия е изискана допълнителна информация за наличието/липсата на УОЗ вещества.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.