Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Пирин - Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Пирин - Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №113/02.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.04.2018 г. се извърши проверка на място на обект: „Предприятие за производство на облекла“, находящо се в гр. Гоце Делчев, ул. „Индустриална“ №28, експлоатирано от „Пирин- Текс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Индустриална“ №28.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствени цехове за кроене, ушиване на облекла и спомагателни помещения;
- багрилен и перален цех;
- ПКЦ с 5 бр. котли;
- места за съхранение на образуваните отпадъци;
- инсталация за сортиране на производствени отпадъци (третиране на отпадъци).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - машинно разкрояване на текстил и ушиване на облекла. Дружеството работи на двусменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №21-06/26.04.2018 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
Дружеството експлоатира 5 броя котли – за технологични нужди и за отопление през зимния сезон. Котлите са предназначени да изгарят природен газ. Всеки котел е със самостоятелно изпускащо устройство. Всички котли са с топлинна мощност над 500 kW и подлежи на контрол чрез измервания, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, са извършени през 2017 г., с което са спазени изискванията за периодичност за извършване на СПИ, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп. ). Няма нарушени норми за допустими емисии.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На обекта е инсталирано оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове (30 бр. стационарни климатични системи), подлежащи на контрол за проверки за течове. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове, съгл. изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 2 от Регламент за изпълнение 2015/2068 за установяване на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Извършва се почистване на петна от текстилни изделия в 4 бр. обособени места- кабини съоръжени с въздуховоди за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения. Дейността попада в Приложение №1 (т. 10) от Наредба №7/2003 г.
В законоустановеният срок е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2017 г. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват на определените за целта места и складове. Опасните отпадъци се съхраняват в склад с ограничен достъп. Зоните/съдовете за съхраняване на отпадъци са обозначени с кода на отпадъка, съгл. Наредба №2.
Води се редовно отчетност на отпадъците в отчетни книги по Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС- София в законоустановения срок.
Приемането на отпадъци за третиране се извършва въз основа на писмени договори. Представят се договори за предаване на отпадъците, третирани на площадката, с лица, притежаващи изискващите се документи по чл. 35 от ЗУО. Дружеството изпълнява задълженията си по Регламент (ЕО) 1013/2006 (попълва се Анекс VІІ за транспортираните отпадъци).
Дружеството притежава регистрационни документи издадени от РИОСВ- Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци и транспортиране на отпадъци.
За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, „Пирин- Текс“ ЕООД е член на организация. Представя се Удостоверение за членство.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.);
- т. 9 – извършване на дейности по превоз на отпадъци, в т. Ч. Внос, износ и транзит на отпадъци по смисъла на глава V, раздел ІV от ЗУО.
По време на проверката се представя изготвена собствена оценка. Съдържанието на собствената оценка се отнася само за извършваните дейности по т. 2, не са разгледани останалите дейности, по т. 4 и т. 9.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството е дадено едно предписание по ЗОПОЕЩ, относно актуализиране на собствената оценка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
РИОСВ- Благоевград ще следи за изпълнение в срок на поставеното предписание.