Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ ЕООД – с. Бело поле, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „АГРОМАХ ПРОДАКШЪН“ ЕООД – с. Бело поле, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 118/04.04.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.04.2018 г. e извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Производствена площадка на „Агромах“, находящ се в. „Полето“, землище на с. Бело поле, Община Благоевград, експлоатиран от „Агромах Продакшън“ ЕООД с. Бело поле,.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.), и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- ТСИ, ТМСИ и асфалто-смесителна инсталация;
- мобилни бетонови възли;
- завод за производство на вибро-пресовани бетонови изделия.
Собственик на цитираните инсталации е „Агромах“ ЕООД с. Бело поле. Въз основа на сключен Договор за наем на машини и съоръжения от 2015 г., ползвател на съоръженията е „Агромах продакшън“ ЕООД с. Бело поле.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната дейност на дружеството е добив и преработка на скални материали, производство на асфалтови смеси, производство на бетон, производство на вибро-пресовани бетонови изделия. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 25-11/25.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води”
За ползване на воден обект - р. Струма с цел заустване на отпадъчни водите, които се формират от дейността на „Производствена площадка на „Агромах“, дружеството е титуляр на 3 броя Разрешителни за заустване, издадени от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в издадените Разрешителни: представени са Доклади за изпълнение на условията в издадените Разрешителни, изготвени съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2017 година; провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят в РИОСВ Благоевград. Установено е неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) за обект «ТМСИ» и «Мобилни бетонови възли», за което на дружеството са наложени текущи месечни санкции, действащи и към момента на проверката.
По време на извършване на текущия контрол работят само мобилните бетонови възли. От Регионална Лаборатория – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за изпитване по показателите заложени в разрешително за заустване.

3.2. Направление „Екологична отговорност и доброволни ангажименти”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 по ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.), а именно: – дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). Оператора е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.).

3.3. Компонент „Земи и почви“

Удължен е срока за изпълнение на предписание за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, която се ползва за депониране на инертни материали от дружеството, дадено при предходна проверка на РИОСВ – Благоевград.
При проверка на място не са установени нарушения и замърсявания на други терени.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.