Съдържание

Посетители

В момента има 613  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Стак“ ООД – с. Дрангово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Стак“ ООД – с. Дрангово, общ. Петрич, Обект: „Леярна“, с. Дрангово, общ. Петрич, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 111/30.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.04.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Леярна“, с. Дрангово, общ. Петрич, стопанисван от „Стак“ ООД, с. Дрангово, общ. Петрич, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., с посл. изм. и доп) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл. изм.и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Предметът на дейност на фирмата е леене на черни метали и металообработка, както и шприцоване на полимерни детайли. Производствената дейност се извършва на една площадка в следните производствени помещения:
- Цех „Механичен“ – 3 обособени помещения;
- Цех „Леярски“
- Подготвително помещение към леярския цех
- Складови помещения за съхранение на кварцов пясък, бентонит, полипропилен
- Помещения за разделно съхранение на отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 11-28/26.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В своята дейност дружеството не употребява опасни химични вещества по смисъла на ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм. и доп.). Налична е документация за ползваните дистрибутори.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 2 За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО.
Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/ 2008 г.(ДВ, бр. 46/2008 г.).

3.3. Направление „УООП“
„Стак“ ООД притежава разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни метали, издадено от РИОСВ-Благоевград.
Дейността се извършва на една площадка като в производството се използват и отпадъци от черни метали. В тази връзка се представят писмени договори за приемани отпадъци от други юридически лица.
При проверката се установи, че не са настъпили промени в условията при които е издадено горецитираното решение. Извършваните дейности са само с отпадъците, включени в решението.
Представят се два броя отчетни книги по Приложение № 1 и по Приложение № 4. Налични са оформени фактури, приемо-предавателни протоколи, сертификат за произход при приемане на отпадъци. Същите се отразяват в отчетната книга.
Представят се екземпляри на годишни отчети за 2017 г.
През месец февруари 2018 г. е въведен от дружеството на територията на РБългария отпадък с код 12 01 01 от Р Гърция. Представя се Анекс VІІ към Регламент 1013/2006, товарителница и договор.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците, образувани от дейността. Същите са обозначени с код и наименование.
Предавани са отпадъци, за което са оформени фактури и приемо-предавателни протоколи.
В РИОСВ-Благоевград е внесен за разглеждане на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. доклад от основно охарактеризиране на отпадък с код 10 09 08. При визуална проверка се установи, че наличният формиран отпадък на площадката отговаря на описаното в документацията.
Дружеството не е задължено лице съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУО.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта.