Съдържание

Посетители

В момента има 401  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД – гр. Петрич, Обект: „Производство, монтаж и търговия на кабели и електронно и електрично оборудване“, гр. Петрич, местност „Кумли“, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 110/30.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.04.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Производство, монтаж и търговия на кабели и електронно и електрично оборудване“, гр. Петрич, местност „Кумли“, обл. Благоевград, стопанисван от „БИ ДЖИ ЕН ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД, гр. Петрич, местност „Кумли“, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Дружеството се проверява за първи път.
Основната дейност на обекта е изработка на кабели и сглобяване на платки за телекомуникационни мрежи.
Производствената дейност се осъществява на една площадка в следните цехове:
- Цех „Монтаж кабели“;
- Цех „Електроника“
Обект на проверката бяха производствените цехове, инсталация за производство на азот, помещения за съхранение на ОХВС.
Суровините се доставят от страни в и извън ЕС, където се пласира и готовата продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 12-28/26.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В своята дейност дружеството употребява опасни химични вещества, категоризирани в различни категории на опасност.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството не е определило статута си съгласно чл. 3 от Регламента. Не се представя пълна информация относно ползваните дистрибутори/доставчици на ОХВС. Налично е досие по чл. 36, което включва основно технически спецификации. Предоставят се ИЛБ на част от употребяваните ОХВС.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Към момента на проверката ОХВС се съхраняват в обособени шкафове, с ограничен достъп и при условия, изисквани от етикета върху опаковката и ИЛБ. Наличните количества от химикали са оборотни, т.е. употребяват се в дейността. Химикали се закупуват при поръчка. Съхраняваните химикали са в оригинални опаковки, наличен е пожарогасител и събирателна вана под течните препарати.
Предоставя се заповед по чл. 4, т. 7 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.). Не е изготвена документация по чл. 4, т. 8-11 и чл. 9 от Наредбата (ДВ, бр. 4/2011 г.).
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент 850/2004 (УОЗ)
Извършваната проверка е за наличие на веществата, попадащи в обхвата на Директива 2011/65/ЕС/RoHS2 за ограничения в използването на някои вещества в електрично и електронно оборудване.
Произвежданата продукция не изисква СЕ маркировка, тъй като е част от ЕЕО. Употребяваните суровини се доставят с документация, удостоверяваща спазването на условията на Регламента.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/ 2008 г.(ДВ, бр. 46/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.