Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 119/04.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 17.04.2018 г., е извършена проверка на място на обект – производствена база за повърхностна обработка и нанасяне на покрития върху метал на “Галвани” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена по документи и на място от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на обекта е нанасяне на галванични покрития върху метални повърхности. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Галваничен цех – 3 броя галванични стационарни вани, 6 броя галванични барабанни вани, 5 броя химични и промивни вани, 1 брой механизирана галванична линия;
- Пречиствателна станция за очистване на отпадните води от галваничния цех;
- Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката се установи, че дружеството експлоатира галваничен цех, съоръжение за пречистване на отпадни води, складови помещения и химична лаборатория. Констатира се, че работи само линията за нанасяне на покрития за дребни детайли и средносписъчният брой на персонала се състои от пет души.

3.1. Фактор „Отпадъци“
На „Галвани“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е издадено Решение №01-ДО-279-2/02.03.2017 г., за прекратяване действието на Решение № 01-ДО-279-1/08.06.2016 издадено от РИОСВ-Благоевград. В цитираното решение за прекратяване е поставен срок до 28.04.2017 г. наличните на площадката отпадъци да бъдат предадени на лице притежаващо разрешение или комплексно разрешително по чл. 35 от ЗУО. При проверката се установи, че отпадък с код 11 01 09 се съхранява в близост до утаителите, в 20 бр. биг бегове, поставени върху дървени палета, покрити с полиетилен. На площадката се съхраняват отпадъците, образувани след третиране. Мястото е обозначено със съответния надпис. Отпадък с код 11 01 09 – утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества ще се съхранява до транспортирането им. Със становище с изх. № 956/30.03.2017 г. на ИАОС е дадено заключение, че отпадък с код 11 01 09 не отговаря на критериите за приемане на депо за опасни отпадъци. Предстои провеждане на процедура по ЗОП съгласно писмо с изх. № 26-00-571/25.10.2017 г. Извършена е класификация за отпадъци с кодове 11 01 09, 12 01 01, 15 01 10 и 20 01 21, представя се отчетна книга по приложение № 1, заверена от РИОСВ – Благоевград. Съгласно записите в същата отпадъците не са предавани. При проверката се установи съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 10 и 20 01 21, в обособени складови помещения с ограничен достъп, със съответните надписи. Представят се годишни отчети за календарната 2017 г. изпратени в срок в ИАОС.

3.2. Направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството е изготвило и представи при проверката собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети.
За дейността на дружеството се употребяват опасни химични вещества и смеси, които се съхраняват в складовете за съхранение на химикалите за извършване на основната дейност на дружеството.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци“
1. Да се извърши предаване на наличните количества отпадъци с кодове 15 01 10 и 20 01 21 на лице притежаващо разрешително по чл. 35 от ЗУО и документите удостоверяващи предаването им да се предоставят в РИОСВ-Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка на „Галвани“ ЕООД е съставен е Констативен протокол № 02-02/17.04.2018 г. За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за отстраняване.За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.