Съдържание

Посетители

В момента има 542  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Бистрица" ООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД - Благоевград

 

На основание Заповед № 117/21.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград на 29.03.2018 г се извърши планова проверка на място и по документи на находище „Благоевград“ с концесионер „Бистрица“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов“ № 21, ЕИК 811152120 и съставен Констативен протокол №01-05/18.04.2018 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 16-7/2003 г. за инвестиционно предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. Проверени са 4 бр. условия от решението по ОВОС във фаза „По време на експлоатацията и рекултивация“:
II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи.
ІІ.2. Да не се извършват добивни работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица /защитен животински вид/ за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли всяка година.
II.5. Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.
II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. санитарно-охранителни зони около шахтовите кладенци.
2.2. Компонент „Води“
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №01-05/18.04.2018 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 16-7/2003 г.

При извършената проверка се установи, че не са извършвани добивни работи от месец юли 2017 г.
На площадката не се извършва ремонт на добивната и транспортна техника. Същият се извършва в специализирани сервизи.
Не са установени нарушения и замърсявания на земи извън преотредените площи.
В района на гнездовата колония на бреговата лястовица не се извършват добивни работи. Брегът е засипан със земни маси от строителството на АМ „Струма“ и не представлява гнездово местообитание към момента.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2. Компонент „Води“

По време на проверката ТМСИ 1 и ТМСИ 2 не работят. Не се заустват отпадъчни води от производствената площадка. За обекта е издадено Разрешително за заустване № 43120017/05.06.2008 г., изменено и продължено с Решения № ПО-01-128/11.09.2013 г. и № ПО-01-23/01.03.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. В РИОСВ-Благоевград с вх. № 168/16.01.2018 г. е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2017 г. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показатели рН и НРВ. Протоколите се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград.

3.3. Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Дружеството извършва дейности, които попадат в т. 10 от Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл. изм. и доп. бр. 101/2015 г.) – Извършване на дейности по управление на минните отпадъци, съгласно Закона за подземните богатства.
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При проверката не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.