Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Балкантекс“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Балкантекс“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 99/26.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.04.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на конфекция и текстил“, находящa се в гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 77, експлоатиранa от „Балкантекс“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Извършен е оглед на помещения, в които дружеството извършва производствени дейности, а именно:
- кроялно и шивално помещение;
- места за съхранение на отпадъци;
- стационарно климатично оборудване.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 14-20/12.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира на обекта стационарно климатично оборудване със заряд от 5 до 50 тона СО2 еквивалент, съдържащо флуорсъдържащ парников газ R417А. Горецитираното оборудване подлежи на проверки за течове с честота най-малко на всеки 12 месеца, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „а“ на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове.
От представените досиета на системите е видно, че се спазва честотата за извършване на проверки за течове. Същите се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.) са въведени досиета на системите във формàта на Приложение № 3 от същата наредба.
В законоустановения срок в РИОСВ-Благоевград е представена информация във формàта на Приложение № 9 към чл. 35 от Наредба № 1/2017 г.
На обекта се извършва почистване на петна от текстилни повърхности, за което е обособено отделно място с осигурена вентилация.

3.2. Фактор „Отпадъци”

За образуваните от дейността на обекта отпадъци дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 32/2017 г.) и притежава заверени работни листове. От РИОСВ-Благоевград е издадено становище от основно охарактеризиране за отпадък с код 040209 – отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер).
Записи в отчетните книги за отпадъци се правят при генериране на отпадъци и/или при предаването им. Съгласно тях е предаван отпадък с код 040209, като превозването е със собствен транспорт. Към момента дружеството не притежава регистрационен документ за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Представят се договори с други юридически лица за предаване на отпадъци.
Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват на определените за целта места, а за опасните отпадъци е обособено помещение с ограничен достъп.
Годишните отчети за отпадъците са представени в ИАОС – гр. София в законовия срок.
Дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм.и доп.). За периода от 01.05.2014 г. до 31.03.2018 г. се представят месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковки и ЕЕО. Дължимата продуктова такса се внася към ПУДООС. За периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. не са направени преводи към ПУДООС за дължимата такса.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.