Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„ДИВАНИ ДЕЛУКС“ ЕООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Карол Фернандес Мийт“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 96/26.03.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.04.2018 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Предприятие за производство на месни продукти“, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 1, експлоатиран от „Карол Фернандес Мийт“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта
Извършен е оглед на помещения, в които дружеството извършва производствени дейности, а именно:
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
• паро - котелна централа
• хладилни и климатични инсталации
• помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 15-20/12.04.2018 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), подлежащо на контрол, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. На експлоатираните общо 12 бр. климатични и хладилни системи се извършват проверки за течове с необходимата честота, съгласно чл. 4, параграф 3, буква“б“ от регламента, съобразно заряда на оборудването в тона СО2 еквивалент – над 50 тона СО2 еквивалент. Проверките за течове, сервизното обслужване и допълването на системите с ФПГ се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Съгласно изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.), дружеството има задължение да въведе и води досиета на експлоатираните на обекта хладилни и климатични системи, съдържащи ФПГ във формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от наредбата.

На обекта са налични и 5 броя климатични инсталации, които са недействащи и изведени от употреба, поради установено изтичане на охлаждащия агент R22 от тях, вследствие на повреди и корозирали части. Това е отразено в досиетата на съответните системи.
В ПКЦ са инсталирани два броя котли тип ПКМ – 4 (основен - изгарящ природен газ и резервен - на течно гориво). През 2017 г. са извършени собствени периодични измервания на експлоатирания котел на природен газ, като резултатите от тях са представени в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. Същите са валидни за 2017 г. и 2018 г. и показват спазване нормите за допустими емисии по контролираните показатели.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В дейността си предприятието употребява ОХВС: охлаждащ агент (амоняк), гориво (газьол) и дезинфекционни и почистващи средства за помещения и апаратура.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламент REACH и Регламент CLP.

Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС, химикалите се доставят от български доставчици.

Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията по чл. 35 от Регламента. Налична е информация за дистрибуторите и информационни листове за безопасност, които са предоставени от дистрибуторите/доставчиците във версии от 2014 г. и 2012 г.

Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Към момента на проверката съхранението на алтернативното гориво – газьол се осъществява в обособено помещение с обваловка в котелната централа. Цистерната е с максимален тонаж – 3 тона.

Амонякът се съхранява в четири съда към амонячната инсталация, които служат за охлаждане и системата се регулира автоматично. Амоняк не е зареждат от 2008 г.
Съхранението на препаратите за дезинфекция и почистване се осъществява в обособено помещение, с ограничен достъп, осветено с естествена вентилация. Не се съхраняват вещества/смеси с несъвместими категории на опасност. Налични са ЛПС. Препаратите се разливат от оригиналните си опаковки в миялното помещение на производството.

В склада химикалите се съхраняват в оригиналните си опаковки, плътно затворени. Не се наблюдават нарушени опаковки и течове.

Изготвена е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.). Наличната оценка на безопасността на съхранение на ОХВС се нуждае от актуализация, поради промяна във вида на включените в нея вещества и смеси.

По време на проверката се предоставя инвентаризационен списък на употребяваните ОХВС за 2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.